Høringssvar fra Telemark fylkeskommune

Endringer i friskoleloven, voksenopplæringsloven og folkehøyskoleloven - høringssvar fra Telemark fylkeskommune

Dato: 09.01.2017

Svartype: Med merknad

Høringssvaret frå Telemark fylkeskommune avgrensar seg til dei to fyste punkta i høringsnotatet.

Årsaka til at Telemark fylkeskommune bare har svart på desse to endringsforslag er ein vurdering av at desse to forslaga direkte påverkar fylkeskommunen si rolle og økonomi.

Høringssvaret skal etter planen handsamast av Hovudutval for kompetanse i Telemark fylkeskommune 10.02.17. Ein tar førehald om godkjenning. Eventuell endring som følgje av politisk handsaming, vil bli ettersendt.

Høringssvar - Telemark fylkeskommune:

  1. Dekning av utgifter til spesialundervisning i friskoler (kap.2 i friskoleloven)

Kunnskapsdepartementet er i høringsnotatet opptatt av likebehandling av offentlige og private skular, når det gjeld dekking av utgifter til spesialundervisning. Ein ønskjer ikkje å innføre detaljerte føresegner, men den enkelte kommune/fylkeskommune skal kunne dokumentere korleis likebehandlinga er oppfylt.

Spørsmål knytt til elever som mottar spesialundervisning i friskular er med jamne mellomrom tema, mellom anna i spesialundervisningsgruppa i Østlandssamarbeidet. Det er og utarbeidd eit felles dokument for å sikre ein felles praksis  for dette i dei åtte fylka som utgjer Østlandssamarbeidet. Det har vidare vært ei drøfting som gjeld timesats for pedagogar og assistentar, sidan timesatsane er ulike frå fylke til fylke. Intensjonar og gjeldande praksis innafor spesialundervisningsfeltet i Telemark fylkeskommune og i Østlandssamarbeidet samsvarar i stor grad med synspunkta til departementet, jf. høringsnotatet.

Konklusjon: Telemark fylkeskommune støtter Kunnskapsdepartementets forslag til endring. Det bør tiltrebast størst mogeleg grad av likebehandling av elever i friskoler og offentlige skular.

  1. Tilsyn med kommunenes og fylkeskommunenes plikter etter friskoleloven (kap. 3 i friskoleloven)

Friskoleloven har i dag ingen føresegn om tilsyn av kommunen/fylkeskommunen sin praksis når det gjeld dekning av utgifter til spesialundervisning. Departementet foreslår derfor at det blir tatt inn ei føresegn om at fylkesmannen skal føre tilsyn med kommunens/fylkeskommunens plikt til å dekkje utgifter til spesialundervisning for elever i friskular på lik line med offentlege skular.

Konklusjon: Telemark fylkeskommune støtter Kunnskapsdepartementet sitt forslag til endring. Det er ryddig at det tas inn en heimel om at Fylkesmannen skal føre tilsyn med kommunens/fylkeskommunens plikter etter friskoleloven.

Til toppen