Høringssvar fra Skolenes landsforbund

Endringer i friskoleloven, voksenopplæringsloven og folkehøyskoleloven

Dato: 11.01.2017

Svartype: Med merknad

HØRING      

 

Om forslag til endringer i friskoleloven, voksenopplæringsloven og folkehøyskoleloven.

 

Skolenes landsforbund viser til høringsbrev fra Kunnskapsdepartementet datert 11.11.2016 hvor det ønskes svar på følgende :

 

Dekning av utgifter til spesialundervisning i friskoler.

Tilsyn med kommunenes og fylkeskommunenes plikter etter friskoleloven.

Lovfesting av krav om en ikke-kommersiell formålsbestemmelse i friskolenes vedtekter.

Innføring av hjemmel til å pålegge friskolene meldeplikt ved salg, fusjon, fisjon, og nedleggelse.

Innføring av hjemmel til å begrense andelen utenlandske elever ved skoler godkjent etter voksenopplæringsloven kapittel 4.

Innføring av hjemmel til å fastsette maksimalt elevtall på eksisterende godkjenninger etter voksenopplæringsloven kapittel 4.

Andre endringer i voksenopplæringsloven kapittel 4.

Innføring av en bestemmelse i folkehøyskoleloven om at alle offentlige tilskudd og elevbetaling skal komme elevene til gode.

Reaksjonsformer ved brudd på folkehøyskoleloven mv.

 

Skolenes landsforbund er prinsipielt i mot private skoler, men i den grad det opprettes så mener vi at det må være likhet i spørsmålet om dekning av utgifter til spesialundervisning.

Hvordan den enkelte kommune innretter dette er et spørsmål vi ikke har noen formening om, men Skolenes landsforbund støtter departementets vurdering om at det bør tilstrebes en regulering som er klar, forutsigbar og rettferdig og som bidrar til at elevene får den opplæringen de har krav på. Målet bør være at friskolene samlet sett har tilstrekkelige økonomiske rammer til å kunne gi elevene opplæring i samsvar med loven.

 

 

 

 

 

 

 

Samtidig er det et mål å unngå uheldige insentiver knyttet til elever med spesialundervisning og så langt som mulig likebehandle elever i friskoler og i offentlige skoler.

 

Vi støtter også departementet i en lovfesting av krav om en ikke-kommersiell formålsbestemmelse i friskolenes vedtekter og en innføring av hjemmel til å pålegge friskolene meldeplikt ved salg, fusjon, fisjon og nedleggelse.

 

Når det gjelder spørsmålet om innføring av en hjemmel til å begrense andelen utenlandske elever ved skoler godkjent etter voksenopplæringsloven kapittel 4, og en innføring av hjemmel til å fastsette maksimalt elevtall på eksisterende godkjenninger etter voksenopplæringsloven kapittel 4 er Skolenes landsforbund mere tvilende.

Vi ser så absolutt utfordringen som ligger i bakgrunnen for forslaget, men mener at en begrensing på 10% er strengt, kanskje kunne en grense på 20% være passende. Dette spørsmålet vil vi komme tilbake til i en eventuell ny høring

 

Når det gjelder punkt 8: Andre endringer i Voksenopplæringslovens kap.4 så støtter forbundet departementets forslag.

 

Skolenes landsforbund mener også at det er en selvfølge at offentlige tilskudd og elevbetaling skal komme elevene til gode. Hvis dette er uklart, på tross av gjeldende praksis, må dette tas inn i loven, slik at det ikke blir gitt utbytte til eierne. Forbundet støtter også forslag til reaksjonsmønster ved brudd på denne bestemmelsen.

 

 

 

 

Med hilsen

Skolenes landsforbund

 

                                                           

Anne Finborud                                                                          Terje Moen

Forbundsleder                                                                                   1.nestleder

 

Til toppen