Forsiden

Høringssvar fra Den norske Revisorforening

Dato: 17.02.2023

Høring - Endinger i konkursloven mv. (rekonstruksjon)

Vi viser til Justis- og beredskapsdepartementets høring 13. januar 2023 med forslag om å innføre permanente regler om rekonstruksjon. Reglene skal erstatte den midlertidige loven som ble innført under koronapandemien, men som utløper 1. juli 2023.

Vi støtter forslaget om å gjøre reglene permanente.

I den midlertidige loven er det et krav at rekonstruktøren skal være en advokat med erfaring fra insolvensbehandling. Dette er ikke et krav etter direktivet, og i høringen av forskriften om forenklet rekonstruksjonsforhandling for små foretak ga flere høringsinstanser uttrykk for at rollen også bør kunne gis til andre yrkesgrupper, bl.a. statsautoriserte revisorer.

Direktivet forutsetter at den som oppnevnes som rekonstruktør har tilstrekkelig og nødvendig ekspertise og utdanning til et slikt oppdrag. Direktivet forutsetter også at den som oppnevnes som rekonstruktør er underlagt passende tilsyns- og reguleringsordninger. Statsautoriserte revisorer oppfyller alle disse vilkårene og har dessuten særlig kompetanse innenfor regnskap, kontroll og økonomistyring. Loven bør derfor åpne for at også statsautoriserte revisorer bør kunne oppnevnes som rekonstruktør.

Fortrinnsretten for skatte- og avgiftskrav kan være til hinder for rekonstruksjon, og bør oppheves, slik Sverige og Danmark har gjort. Vi merker oss at departementet foreslår å videreføre en forskriftshjemmel for å gi unntak fra fortrinnsretten inntil videre. Revisorforeningen mener at dette bør innføres som en permanent regel.

Vennlig hilsen

Den norske Revisorforening