Høringssvar fra Alvdal kommune

Dato: 18.01.2021

Postadresse Besøksadresse Telefon Telefaks Org.nr: NO 939984194 MVA

Nyborg Alvdal k.hus 62 48 90 00

2561ALVDAL Bankgiro: 1895.06.00140

E-post: postmottak@alvdal.kommune.no Kto.skatt: 7855.05.04382

Kommunal- og Moderniseringsdepartementet

Postboks 8112 DEP

0032 OSLO

Alvdal, 18.01.2021

Vår ref. Løpenr. Arkivkode Saksbehandler Deres ref.

21/105-2 499/21 037 &00 Per Arne Aaen

(Vennligst oppgi ”Vår ref.” ved svar)

SVAR - FORSLAG TIL ENDRINGER I LOV OM INTERKOMMUNALE SELSKAPER

- HØRING

Det vises til høringsbrev av 14. januar 2021, med svarfrist 12. februar 2021.

Det gis generelt tilbakemelding på kort høringsfrist som ikke er forenlig med en god prosess hos

høringsinstansen.

Forslag om endring i lov om interkommunale selskaper støttes som foreslått.

Med hilsen

Per Arne Aaen

rådmann