Høringssvar fra Norges Kommunerevisorforbund

Dato: 08.02.2021

Vedrørende høring – endringer i lov om interkommunale selskaper

Vi viser til e-post av 14.1.2021 om forslag til endringer i lov om interkommunale selskaper.

Norges Kommunerevisorforbund (NKRF) støtter forslaget om å gi representantskapet og styret i interkommunale selskaper mulighet til å ha fjernmøter samt signere møteprotokoller ved bruk av elektronisk signatur.

I forbindelse med høringa av den midlertidige loven med unntak fra bl.a. IKS-loven og kommuneloven, tok vi til orde for at disse unntakene burde videreføres som en varig løsning. Departementets forslag er derfor helt i tråd med våre innspill den gang.

Slik vi ser det, vil forslaget gjøre det mindre krevende å få beslutningsdyktige møter i representantskapene i interkommunale selskaper. Dette vil igjen kunne motvirke at antall representantskapsmøter reduseres til et absolutt minimum.

Samlet sett vil dette bidra til en styrket eierstyring i de interkommunale selskapene.

Til slutt vil vi understreke behovet for en helhetlig gjennomgang av IKS-loven.

Vennlig hilsen

Norges Kommunerevisorforbund

Per Olav Nilsen, styreleder

Rune Tokle, daglig leder