Høringssvar fra Vestland fylkeskommune

Dato: 11.02.2021

Fylkesutvalet i Vestland fylkeskommune fatta i møte 09.02.2021 vedtak om slik høyringsuttale:

1. Vestland fylkeskommune støttar kommunal- og moderniseringsdepartementet sitt forslag om endringar i lov om interkommunale selskap.

2. Vestland fylkeskommune meiner kommunal- og moderniseringsdepartementet bør fremme forslag om høve til å ha fjernmøte òg for saker som skal vere lukka etter kommunelova § 11-5 (2).

Vedlegg