Høringssvar fra Revisorforeningen

Dato: 08.02.2021

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Oslo, 8. februar 2021

Deres ref: 21/339 Vår ref: HB

Høring om endringer i IKS-loven om fjernmøter og elektronisk signering

Vi viser til høringsbrev av 14. januar 2021

Vi støtter forslaget om at det nå foreslås permanente endringer i IKS-loven om økt bruk av elektroniske løsninger ved avholdelse av møter og signering av selskapsdokumenter. Vi støtter at det åpnes for å benytte elektroniske hjelpemidler både ved avvikling av møter i representantskapet og i styret.

Møter i representantskapet

Det er uklart om elektroniske møter i representantskapet er likestilt med fysiske møter, eller om hovedregelen er at møtene skal holdes fysisk med personlig fremmøte. I høringsnotat fra Nærings- og fiskeridepartementet om endringer i foretakslovgivningen innføres det en adgang til elektroniske møter når styret treffer vedtak om elektronisk avvikling etter en forsvarlighetsvurdering. I høringsnotatet om IKS-loven er det ikke foreslått vilkår for å beslutte fjernmøte, eller krav om forsvarlig saksbehandling.

Møter i styret

Revisorforeningen støtter forslaget om adgang til å holde styremøter i IKS som fjernmøte.

Også her er det uklart om fjernmøte er likestilt med fysiske møter, eller om hovedregelen er fysiske møter. Heller ikke her er det foreslått krav for å holde fjernmøte, for eksempel krav om at gjennomføringen skal være forsvarlig.

Begrepet fjernmøte

I forslaget fra Nærings- og fiskeridepartementet om endringer i foretakslovgivningen er det benyttet begreper som elektronisk møte, bruk av elektroniske hjelpemidler osv. Ensartet begrepsbruk innen selskapsretten er ønskelig i stedet for å bruke fjernmøte som foreslått i denne høringen.

Elektronisk signering

Vi støtter den foreslåtte adgang i IKS-loven til å signere protokoller og andre dokumenter elektronisk.

Samordnet registermelding

Det er fortsatt ikke mulig for interkommunale selskap å benytte samordnet registermelding digitalt hos Brønnøysundregistrene. Med adgangen til digital signering og elektroniske møter er det vanskelig å forstå at innsending til Brønnøysundregistrene skal skje ved å skrive ut dokumenter og deretter sende dem i ordinær post. Når dokumentene for IKS-ene ellers skjer elektronisk, bør dette også gjelde innsendingen til Brønnøysund.

Andre forhold

Kommunaldepartementet har også ansvar for lovgivning som setter møtekrav for borettslag, boligbyggelag og boligsameier. Vi ber om at det vurderes om det samtidig bør innføres permanente regler som legger til rette for digitale møter også for disse.

Vennlig hilsen

Den norske Revisorforening

Per Hanstad Kai Morten Hagen

Adm. direktør Fagdirektør