Høringssvar fra Språkrådet

Dato: 06.01.2023

Høringssvar fra Språkrådet om foreslåtte endringer i politiloven, tvangsfullbyrdelsesloven og visse andre lover

Språkrådet stiller seg bak de foreslåtte endringene, som utgjør et steg på veien mot innføring av kjønnsnøytrale titler i statens virksomheter. I punkt 1 og 2 nedenfor kommenterer vi kort de sentrale delene av forslagene. Punkt 3 inneholder et forslag om en endring i navnet på lovforslaget. I punkt 4 kommer vi med noen språklige rettelser til konkrete passasjer i enkelte av lovtekstene som er berørt av forslaget.

1. Om forslagene og betegnelsene lensmann og namsmann

Kjernen i forslagene går ut på å fjerne betegnelsene lensmann og namsmann fra lovverket. Historisk har ordet mann også blitt brukt i betydningen 'person (uavhengig av kjønn)', men i dag oppfatter de fleste språkbrukere ikke dette ordet som kjønnsnøytralt. På bakgrunn av dette er det klart at betegnelsene lensmann og namsmann bør erstattes med kjønnsnøytrale betegnelser. I høringsnotatet kommer det fram at lensmann i praksis allerede er avløst av politistasjonssjef, mens politistasjon og politistasjonsdistrikt har avløst henholdsvis lensmannskontor og lensmannsdistrikt. I notatet er det videre foreslått å erstatte dagens betegnelse namsmann med namsfogd/namsfut. Både politistasjonssjef og namsfogd/namsfut tilfredsstiller utvilsomt kravene til kjønnsnøytralitet.

2. Om betegnelsen namsfogd/namsfut

I høringsnotatet foreslås det at betegnelsen namsmann erstattes med namsfogd/namsfut. Som påpekt på side 10 i høringsnotatet innebærer det at namsfogd/namsfut vil bli brukt i to forskjellige betydninger: som overordna betegnelse og som betegnelse på lederen av et namsfogdkontor, som er en av to enhetstyper under den overordna betegnelsen. Språkrådet påpeker at det er prinsipielt uheldig å bruke samme betegnelse på to ulike instanser. Samtidig mener vi at det i dette konkrete tilfellet trolig ikke er så problematisk at vi vil motsette oss forslaget.

3. Om navnet på lovforslaget

Navnet på lovforslaget er i høringsnotatet «Forslag til lov om endringer i politiloven og tvangsfullbyrdelsesloven mv. (kjønnsnøytrale betegnelser m.m.)». Språkrådet mener forkortelsen «mv.» bør unngås her i lys av språklovens krav til bruk av klarspråk i det offentlige. Forkortelsen «mv.» er lite brukt i allmennspråket, og det er ofte uklart nøyaktig hva den viser til. Vi foreslår i stedet følgende: «Forslag til lov om endringer i politiloven, tvangsfullbyrdelsesloven og visse andre lover (kjønnsnøytrale betegnelser m.m.)».

4. Språklige rettelser

Vi ser at det er et par tegnsettingsfeil i de foreslåtte endra lovtekstene. Feilene bør rettes i det endelige forslaget. Nedenfor viser vi til de nummererte forslagene fra side 11 og utover i høringsnotatet. Stedene det gjelder, er markert med feite typer.

Punkt 1, § 11: Fjern komma foran «når»:

Det samme gjelder godtgjørelse etter § 1 når den ikke kan dekkes av de bergete eller strandete ting.

Punkt 13, § 67: Fjern komma foran «dersom»:

Politimesteren kan delegere påtalekompetanse til politistasjonssjefer til å overføre straffesaker for overtredelse av straffeloven §§ 268, 271, 321, 322, 323, 326, 334, 339, 342, 351, 352 tredje ledd, 353 og 373 til megling i konfliktrådet dersom dette er nødvendig.