Høringssvar fra Hiv

Dato: 20.04.2022

Vi i HivNorge vil takke for muligheten til å delta på denne høringen. HivNorge er den eneste pasient- og brukerorganisasjonen for mennesker som lever med hiv og vi engasjerer oss både i hivforebygging, bistand til mennesker som lever med hiv og som nå - politisk påvirkningsarbeid.

Vi har over tid engasjert oss i ruspolitikk, blant annet fordi injiserende rusbrukere er en gruppe som er særlig utsatt for hivsmitte og fordi vi engasjerer oss i chemsex-tematikk hvor personer ruser seg i forbindelse med sex og derfor er i økt risiko for å bli smittet med hiv.

Vi er blitt oppmerksom på høringen om politiregisterloven, som bygger på Stortingets anmodningsvedtak av 3. juni 2021 og tillater oss å sende inn et høringssvar, til tross for at vi ikke er på listen over høringsinstanser.

Dekriminalisering av bruk og besittelse til egen bruk er klart anbefalt i FN-systemet, både av UNAIDS[1] som vi samarbeider med, men også av Chief Executives’ Board som anbefaler dekriminalisering i en uttalelse av november 2018.[2]

Vi gir vår støtte til tiltak som er skadereduserende og hivforebyggende, også på rusfeltet. Vi mener at man bør gå går bort fra straff for bruk og besittelse til eget bruk av narkotika i Norge, og møte dette med hjelp, behandling og oppfølging.

For oss er det avgjørende at vi kan nå brukerne med forebygging og hjelp. Straffetrusselen, en trussel som blir mer alvorlig om straffen for lite alvorlige forhold fremgår på politiattest, er et hinder for at vi kan nå frem til rusbrukere med slik bistand. Særlig gjelder dette en del personer med høy sosioøkonomisk status innen chemsexmiljøet, som har lite kontakt med andre rusmiljøer, og har en sosial bakgrunn der de i større grad rammes av stigma knyttet til rusbruk og straff.

Vi støtter derfor Stortingets intensjon i forslaget, der ilagt straff for bruk og besittelse til egen bruk ikke skal fremgå på politiattest som skrives ut etter tre år.

Vi kan videre vanskelig se at regjeringens forslag følger opp anmodningen på en fullgod måte. Det vises til at de som tas i besittelse av mer enn noen svært få brukerdoser, vil straffes etter straffeloven § 231, og slik ikke omfattes av sperringen. Straffutmålingen i nyere Høyesterettsdommer tilsier at besittelse av mer enn 5 gram heroin til eget bruk vil være en betinget fengselsstraff, jf HR-2022-732A.

Antagelsen om at straff for besittelse til eget bruk som straffes etter straffeloven § 231 stort sett vil være bøter, er slik ikke riktig.

Under enhver omstendighet er endringen ikke i tråd med Stortingets anmodningsvedtak. Ikke bare er besittelse til eget bruk etter legemiddelloven bedt sperret, men enhver bruk og besittelse til eget bruk, og bøtestraffer vil fremgå på politiattesten langt mer enn de tre år som Stortinget mener er rimelig for slike forhold.

Vi ser at det lovteknisk, og systemteknisk kan være vanskelig å skille på hvilke forelegg og domfellelser etter straffeloven § 231 som skal sperres i politiattest som forhold som gjelder bruk og besittelse til egen bruk, gitt at det er samme paragraf og ledd som dekker besittelse til eget bruk og de andre handlingsalternativene.

Vi foreslår derfor at lovendringen også gjøres med en endring i straffeloven, der besittelse til eget bruk skilles ut som et nytt annet ledd i straffeloven § 231, med en lavere strafferamme enn i eksisterende første ledd, og at gjeldende annet ledd, uaktsom narkotikaforbrytelse, blir til tredje ledd. Dette vil være i tråd med straffutmålingspraksis, der besittelse til eget bruk straffes mildere enn besittelse for salg eller annen videre spredning. Straff ilagt etter denne, nye, bestemmelsen, vil så kunne sperres for politiattester etter kortere tid, i tråd med Stortingets anmodningsvedtak.

Det synes også klart at erverv til eget bruk bør likestilles med bruk og besittelse til eget bruk, og også innførsel. Det er klart at straffverdigheten av alle handlingsalternativer er langt mindre når det gjelder eget bruk enn når det gjelder salg eller andre former for spredning.

Halvor Frihagen

politisk rådgiver

1. https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/JC2954_UNAIDS_drugs_report_2019_en.pdf

2. https://unsceb.org/sites/default/files/imported_files/CEB-2018-2-SoD.pdf