Høringssvar fra Anita Karlsen

Dato: 11.04.2023

Jeg er sterkt i mot endringsforslaget i smittevernloven siden det strider mot prinsippene i Grunnlovens paragraf 49,94 og 113 om at myndigheten til frihetsberøvelse skal ligge hos folket. En overføring av denne myndigheten på permanent basis til byråkratiet. (Regjeringen, Kongen og (departementet) blir derfor et overtramp. En atter begrensning i folkets handlingsrom vil øke spenningene i samfunnet mellom folket og staten. Denne utviklingen kan vi ikke støtte opp om. Vi ber derfor sterkt våre politikere om å vise varsomhet her og ved lignende myndighetsoverføringer som vi har sett tilta i omfang de senere årene. Blir denne vedtatt viser man atter en gang at man ikke tar hensyn til de demokratiske prosesser forankret i vår Grunnlov. Det vil være å ikke akseptere de rammer våre politiske representanter er valgt inn til. Det er å vise manglende respekt overfor sitt eget folk!