Høringssvar fra Henning Nilsen

Dato: 11.04.2023

Forslaget strider mot Grunnlovens ordlyd så vel som de forfatnings- og menneskerettighetsprinsipper denne bygger på, og er dessuten unødvendig i tillegg til de hjemler smittevernloven allerede gir. Høringsnotatets forsøk på å begrunne (forsvare) forslaget ut ifra et påstått praktisk behov ved tilsynelatende å veie menneskerettigheter opp mot hverandre, virker ikke på noen måte overbevisende.

Utarbeidelse av forskrifter innebærer utarbeidelse av generelle regler av lovs rang, og isolasjon og karantene er frihetsberøvelse – intet mindre. I motsetning til formuleringen «Kongen i statsråd», medfører formuleringen «Kongen» at den myndighet som gis, kan delegeres – i praksis til departementet.

Forslaget legger følgelig opp til at byråkrater skal gis permanent, egenhendig lovgivningskompetanse med hensyn til det mest tyngende av inngrep overfor borgerne. Dette er intet mindre et tillitsbrudd til befolkningen ved at demokratiske rettigheter nulles ut i sin helhet. Man må til despoter og gjennomkorrupte land for å finne sammenligning. Diktatur er et annet ord for en slik lovgivning.

Nåtidens stortingspolitikere i stort flertall viser desverre tendenser til å forsvare slike menneskerettightesbrudd over en lav sko. Blir det flertall for dette og med ikke usannsynlig hemmeligholdelse over minst 60 år, som sist, er det ettertrykkelig svart på hvitt både lovbrudd, total svikt mot demokratiet og null respekt mot velgerne som er det norske folk.

Dette er intet mindre enn DDR light.