Høringssvar fra _ Bente Sjo

Dato: 11.04.2023

Høringssvar - endringer i smittevernloven (isolering, smittekarantene og koronasertifikat)

Det er flere forhold i forslaget om ny § 4-3a i smittevernloven som er problematiske. Disse forholdene er forbundet med kunnskapsgrunnlaget som skal vise effekt og skadevirkninger av tiltaket, måten smittevernloven har blitt benyttet på av helsemyndighetene under covid-19 pandemien og måten departementet forsøker å begrunne nødvendigheten av denne endringen på.

Endringer i smittevernloven isolering og smittekarantene og helseberedskapsloven og medisinsk utstyr

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt ut på høring et forslag om en hjemmel i smittevernloven som gjør det mulig ved alvorlig utbrudd av allmennfarlig smittsom sykdom å gi forskrifter om isolering, smittekarantene og andre begrensninger i bevegelsesfrihet på visse vilkår.

Varig hjemling av tiltak som gir grunnlag for inngrep i grunnleggende friheter strider mot Grunnlov og menneskerettigheter. Erfaringene fra pandemihåndteringen var at en rekke av tiltakene som ble satt i verk, ikke hadde forankring i et medisinskfaglig kunnskapsgrunnlag

Jeg samtykker IKKE - De midlertidige lovene må oppheves og aldri tas i bruk igjen.

Se besvarelse i vedlagt PDF dokument

Vedlegg