Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 325822

Dato: 11.04.2023

Regjeringens forslag til endringer i smittevernloven,strider med grunnloven. Jeg sier nei til dette. Det er i prinsippet borgerne selv som gjennom sine valgte representanter på Stortinget- den lovgivende makt- som skal fastsette bestemmelser om noe så viktig som frihetsberøvelse. Dette skal ikke overlates til ikke-valgte ansiktsløse byråkrater i departementer og direktorater, og langt mindre til generalsekretærer i overnasjonale organisasjoner. Folket må utøve den lovgivende makt gjennom Stortinget over smittevernstaten- og ikke omvendt.