Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 295616

Dato: 11.04.2023

De midlertidige forskriftshjemler om isolering, smittekarantene og andre begrensninger i bevegelsesfrihet er nå foreslått å bli en permanent lov i forhold til smittevern.
Dette strider mot menneskerettighetene og er helt unødvendig i forhold til de hjemler smittevernloven allerede gir.

Å omdefinere både hva en pandemi og en vaksine betyr, for å tilpasse dette nye lover og retningslinjer, tiltross for siste års erfaringer, er etter min mening stikk i strid med loven om informert samtykke og demokratiske retningslinjer.

mRNA vaksine mot Covid - 19 var i første omgang ment å hindre smitte, derfor massevaksinering. Også dette er i dag endret og omdefinert til vaksine for å hindre alvorlig sykdom. I land med mest vaksinering, er dødsraten høyest. I land med minst vaksinering av befolkningen er det minst smitte.

40 000 nordmenn har i dag såkalt long covid, uten at dette blir vurdert opp mot vaksineskader. Helsemyndighetene i Norge har ikke lenger min tillit