Høringssvar fra Hans Jan Anderson

Dato: 11.04.2023

Jeg anerkjenner ikke at Norske myndigheter, Regjeringen, Stortinget, Kongen eller andre såkalte myndigheter har retten til å nekte meg min bevegelsesfrihet eller overprøve Grunnloven.

Jeg har ikke gitt fra meg slike rettigheter og kommer heller ikke til å gjøre det.

Som nevnt påfølgende avsnitt (hentet fra lovoghelse.no) har det norske folket aldri akseptert å la EMK overstyre rettighetene i Grunnloven.

La oss først minne om retten til bevegelsesfrihet i grunnlovens § 106, og at grunnloven står rettkildemessig over annen lov. Menneskerettighetene står også over annen lov ved motstrid, jfr. Menneskerettighetslovens § 3. Det foreligger ingen dokumentasjon fra myndighetenes side at menneskene i dette landet på noen måte skal ha gitt fra seg sine medfødte rettigheter til liv, frihet og eiendom etter naturretten eller sine menneskerettigheter etter loven.

Jeg stiller meg helt bak høringssvaret til Foreningen for lov og helse.

I tillegg vil jeg si at de midlertidige bestemmelsene i smittevernloven må termineres, og overføringen av smittevernsbestemmelsene til WHO, må stanses. Forskriftene skulle være midlertidige, og da er de det. Det er på tide at våre politikere faktisk for en gangs skyld, leverer det de har lovet. Eller har de en annen agenda, som folket ikke blir fortalt. WHO er nå et offentlig/privat selskap som mottar mye av sine midler fra de som vil tjene på en pandemi. Dette var det Gro Harlem Brundtland som fikk satt i gang da hun så at pengestrømmen fra medlemslandene ikke var tilstrekkelig. At Tedros og Bill Gates skal være de som skal bestemme om tiltak skal iverksettes, er helt uakseptabelt. De har ingen medisinsk utdannelse, men har derimot et økonomisk incentiv til å proklamere en slik, da spesielt Bill Gates er storaksjonær i mange farmasøytiske bedrifter og andre bedrifter som lager utstyr til legeindustrien. Tedros ble jo i sin tid ansatt av Gates og har en ellers mørk fortid i sitt eget land. Vil vi at en slik person skal fortelle oss hvordan vårt liv skal leves. Svaret er NEI.

I tillegg til dette, kommer det nå frem informasjon om hva resultatet er etter forrige «epidemi» er. Etter alle forsøk på hemmelighold fra medisin produsenter og regjeringer, ser vi at den informasjon som blir frigitt, spesielt fra Pfiser, viser at vi har til de grader blitt ført bak lyset og løyet for, fra våre folkevalgte og medisinske myndigheter. Hvis vi tror at de har vårt beste i tankene, er svaret fortsatt NEI.

Som tidligere skrevet, strider forslaget mot Grunnlovens ordlyd så vel som de forfatnings- og menneskerettighetsprinsipper denne bygger på, og er dessuten unødvendig i tillegg til de hjemler smittevernloven allerede gir. Høringsnotatets forsøk på å begrunne (forsvare) forslaget ut ifra et påstått praktisk behov ved tilsynelatende å veie menneskerettigheter opp mot hverandre, virker ikke overbevisende.

I motsetning til formuleringen «Kongen i statsråd», medfører formuleringen «Kongen» at den myndighet som gis, kan delegeres – i praksis til departementet. Utarbeidelse av forskrifter innebærer utarbeidelse av generelle regler av lovs rang, og isolasjon og karantene er frihetsberøvelse – intet mindre. Forslaget legger følgelig opp til at byråkrater skal gis permanent, egenhendig lovgivningskompetanse med hensyn til det mest tyngende av inngrep overfor borgerne.

Forslaget må videre ses i sammenheng med den trinnvise sementeringen som pågår i smittevernloven, forøvrig hva angår de siste års tiltakshjemler som tidligere nevnt, egentlig skulle være midlertidige, samt arbeidet som for tiden pågår i WHO med hensyn til å styrke WHOs utøvende rolle i pandemihåndtering, bl.a. nettopp gjennom styrking av strukturer for at WHO skal kunne koordinere nasjonale, utøvende helsemyndigheter direkte. I sum legges det nå gradvis opp til en situasjon der internasjonale og nasjonale helsebyråkrater ved neste korsveg på egenhånd kan definere både faktisk og rettslig grunnlag for pandemitiltak, herunder altså frihetsberøvelse, helt uten Stortingets innblanding i den konkrete situasjonen. Denne glidningen må stoppe.

De siste årene har vi høstet nye erfaringer med byråkrater i tilnærmet fri utfoldelse. Man snublet allerede på hoppkanten ved at «de mest inngripende tiltak Norge har hatt i fredstid» ble saksbehandlet på post it-lapper på bakrommet i departement/direktorat og ikke i statsråd. Det synes med økende styrke å kunne diskuteres hvorvidt «meteren», munnbind, nedstenginger og restriksjoner på bevegelse og mellommenneskelig samvær var vitenskapelig begrunnet eller egentlig virket mot spredning av koronaviruset, les: Hvorvidt de grunnleggende, rettslige vilkårene for innføring av disse tiltakene egentlig var oppfylt i henhold til smittevernloven § 1-5. Vi opplevde med undring hvordan WHOs generalsekretær egenhendig erklærte apekopper for å være «a Public Health Emergency of International Concern» uten støtte fra egen ekspertkomité, og at FHI tilsvarende gikk inn for å erklære apekopper for å være en «allmenfarlig smittsom sykdom» til tross for at FHIs egen begrunnelse, er vanskelig forenelig med de rettslige vilkårene for dette i henhold til smittevernloven § 1-3. Vi har med dette lært at byråkrater, om enn aldri så velmenende, ikke bør gis ubegrenset spillerom. Denne lærdommen er imidlertid ikke ny. Maktfordelingsprinsippet ligger til grunn for delingen i Grunnloven mellom den utøvende makt (kapittel B), den lovgivende makt (kapittel C) og den dømmende makt (kapittel D).

Smittevernloven kapittel 5 gir allerede i dag hjemmel og vilkår for konkret begrunnede enkeltvedtak om tvang overfor den som er smittet med en allmenfarlig smittsom sykdom. I tråd med både rettssikkerhetsprinsipper og nevnte maktfordelingsprinsipp, er slike vedtak gjenstand for domstolskontroll, jf. lovens § 5-9. Enda viktigere i denne sammenheng, er at den eksisterende bestemmelsen i smittevernloven § 7-12 dessuten gir nettopp «Kongen» en permanent forskriftshjemmel som dekker det behovet lovforslaget tilsynelatende skal fylle, for de tilfeller det ikke er tid til å involvere Stortinget i vedtakelsen av de nødvendige tiltak i en gitt situasjon. Høringsnotatet nevner bestemmelsen pliktskyldigst, men unnlater å utforske hvorfor denne i tilfelle ikke er bra nok allerede. Den sentrale, praktiske forskjellen mellom smittevernloven § 7-12 og forslaget til ny § 4-3a, er at den eksisterende bestemmelsen i § 7-12 forutsetter rapportering til og etterfølgende kontroll fra Stortinget. Forslaget til ny § 4-3a kan ved dette synes å bygge på et bekvemmelighetshensyn som ikke bør tillegges for mye vekt. I tråd med ovennevnte maktfordelingsprinsipp, er det all grunn til å opprettholde dagens løsning med det samspillet mellom henholdsvis den utøvende og lovgivende makt som smittevernloven § 7-12 legger opp til.

Legalitetsprinsippet er et grunnleggende prinsipp i enhver demokratisk rettsstat. Prinsippet kommer til uttrykk i generell form i Grunnloven § 113 som lyder: «Myndighetenes inngrep overfor den enkelte må ha grunnlag i lov». For frihetsberøvelse, som ligger i selve kjernen av legalitetsprinsippets område, kommer dette særskilt til uttrykk i Grunnloven § 94, som av en eller annen grunn ikke er eksplisitt nevnt i høringsnotatet. Dette må ses i sammenheng med en annet sentralt prinsipp i demokratiet, hvilket kommer til uttrykk i Grunnloven § 49 som lyder: «Folket utøver den lovgivende makt ved Stortinget». Det er i prinsippet borgerne selv, som gjennom sine valgte representanter på Stortinget – den lovgivende makt – skal fastsette bestemmelser om noe så viktig som frihetsberøvelse. Dette skal ikke overlates til ikke-valgte, ansiktsløse byråkrater i departementer og direktorater, og langt mindre til generalsekretærer i overnasjonale mer eller mindre private organisasjoner.

Stortinget har gitt helsebyråkratene betydelig spillerom de siste årene. Grensen må imidlertid settes ved lovgivning om frihetsberøvelse. Det er på tide at folket utøver den lovgivende makt gjennom Stortinget over smittevernstaten – og ikke omvendt.

Å la WHO få lov til å bestemme over mitt liv, er helt uakseptabelt. Derfor NEI til dette.