Høringssvar fra Maria Christine Edvardsen

Dato: 06.04.2023

En permanent forskriftshjemmel i smittevernloven bryte med våre grunnleggende menneskerettigheter og grunnlovens prinsipper. Menneskerettigheter er de rettigheter og friheter ethvert menneske har i kraft av å være menneske, og her må det anses som brudd når mennesker skal få inndratt sin bevegelsesfrihet og mister sin autonomi ved påtvunget testing (Omdiskutert test) av friske mennesker og bruk av medisinsk utstyr, derav en «frivillig» vaksine, med påfølgende koronasertifikat. (Innforstått med at du er utestengt fra samfunnet uten en vaksine eller test). Aldri før har kun en test bestemt om du syk, ved ingen symptomatiske plager. Befolkningen ble innesteng i isolasjon når de i utgangpunktet var friske og uten symptomer, på bakgrunn av testing som er omdiskutert i forhold til relabiliteten.

I 2009 forandret verdens helseorganisasjon definisjon på pandemi, som gikk fra å gjelde alvorlighetsgrad og dødelighet, til nå være antall smittetilfeller som skal avgjøre om det er en pandemi, derav milde og mindre alvorlige sykdommer. Tross av uenigheter blant ekspertpanelet innad, valgte WHOs leder å erklære apekopper for en global helsekrise. Denne smitter mellom mennesker via tett kontakt med utslett, kroppsvæsker og dråper. Seksuell kontakt med en smittet innebærer økt risiko, og rammer stort sett menn. For at dråpesmitte skal forekomme, kreves det vanligvis tett kontakt over lengre tid. De fleste trenger ingen behandling utover eventuell symptomlindring som febernedsettende/smertelindrende medisin. Det er kun i sjeldne tilfeller man ser alvorlig sykdom. Så hvor skal terskelen ligge for å definere en pandemi og tiltak iverksettes? Når Norge nå har underskrevet pandemitraktaten med WHO, vil vår suverenitet i forhold til pandemihåndtering være underlagt WHO når traktaten iverksettes. Vi har da fraskrevet oss retten til å håndtere våre egne helsemessige anliggende, og må følge hva WHO pålegger.

Videre vil jeg nevne sykehusets nedrustning av sengeplasser i takt med byggingen av nye sykehus. Fra 1980 til i dag er det redusert fra ca 22 000 til under 11 000 senger i somatikken. Det har i lang tid (lenge før covid-19 pandemien) blitt kommunisert fra helsevesenet at det er plass- og kapasitet mangel ved Norske sykehus. Dette er ikke i tråd med befolkningsvekst og at vi nå lever lenger. Mye av tiltakene ble angivelig brukt for å kunne håndtere syke i sykehus. Skremselen om at ikke alle kunne få hjelp på sykehusene «rettferdiggjorde» tiltakene, slik at folk ville følge tiltakene og vise god «dugnadsånd» Menneskerettigheter ble brutt over en lav sko for at helsevesenet i Norge gradvis har blitt redusert.

Nedstengningen av Norge har hatt stor betydning for økonomien både på makronivå og mikronivå. Mange har lidd under dette. Både helsemessig, økonomisk og utviklingsmessig. Barn har fått dårligere helse og et dårligere immunforsvar pga fravær av kontakt med andre menneskers bakterie og virus, desinfisering og avstand fra andre mennesker. Videre har barn og unge mistet mye tid ift. til å finne seg selv og å utvikle sitt «jeg». Psykiske problemer har økt, i form av nye tilstander og/ eller økende symptomtrykk eller tilbakefall av sykdom i mangel på oppfølgning fra bl.a. kommune, når nedtegningen var et faktum. Eldre måtte dø alene for de ikke fikk lov å få besøk av sine pårørende. Viktige undersøkelser/behandling på sykehus ble utsatt, etc.

Tiltakene har også manglet medisinskfaglig begrunnelse og forholdsmessighet, dog har befolkningen blitt syke, selv om man er vaksinert 1,2, 3 og 4 ganger.

Totalt sett har tiltakene, nedstengningen og isolering av befolkningen gjort større skade enn nytte for flertallet, for et virus som er ufarlig for de fleste.

Vedlegg:

Are Lockdowns Effective in Managing Pandemics? - PubMed (nih.gov)

https://www.brightworkresearch.com/understanding-the-pcr-test-and-how-there-was-never-a-reliable-test-for-covid/

https://ncd2021.org/is/pcr-and-lft/

Jeg sier NEI til et slikt forslag hvor det vil kunne innføres tvangstiltak og kontrollerende tiltak på en totalitær måte. Dette er grunnlovsstridig og bryter med menneskerettighetene.