Høringssvar fra G Friis

Dato: 11.04.2023

Jeg er enig med organisasjonen FOLKESTYRET som er dypt bekymret for regjeringens forslag til endringer i smittevernloven og protesterer på vegne av befolkningen og folkestyret i Norge. Demokratiske prinsipper for et ekte folkestyre som vist nedenfor overholdes ikke i forslaget:

- Mennesket kan ikke eies av andre og er suveren i egen kropp og sinn

- Mennesket har eiendomsrett og forvalter fellesskapet sammen

- Menneskets behov som ivaretas av samfunnet tilpasses individuelt

- Den demokratiske makten har sitt sete hos individet

- Samfunnet styres av folket gjennom en desentralisert styreform

- Myndighetene er underlagt folket

- Demokratisk makt i samfunnet kan ikke overføres ut av landet

- Demokratisk makt i samfunnet som allerede er ført ut av landet tilbakeføres

- Rettighetene til naturressursene eies av folket - og kan ikke selges til andre

- Naturens regenerative egenskaper og helhet er vårt livsgrunnlag og skal beskyttes

Regjerningens forslag til endringer i smittevernloven vil kunne bety at hele befolkningen settes i karantene evnt med krav om medisinsk eksperimentell behandling, på regjeringens vilkår, og dermed undertrykke befolkningen og frata befolkningen retten til frihet, rett til selvbestemmelse og medvirkning i samfunnet.

Tiltakene i årene 2020 og 2021 har gitt dårligere livskvalitet og folkehelse for mange mennesker. Det har vært liten reell samfunnsdebatt om hvordan landet har blitt styrt, i tillegg til at inngrepene har hatt lite eller ingen faglig forankring men klare negative konsekvenser. Faktorer som bidrar til resiliens både individuelt og og i befolkningen generelt har fremstått som mål i tiltakene; å søke samvær og felleskap for å gi hverandre håp, forståelse, informasjon og gjensidig trøst i en vanskelig situasjon.

Det synes ikke forenelig med utvikling og vekst for samfunnet å foreslå dette som en varig ordning, da det har vist seg å være klart negative konsekvenser i alle samfunnslag.

Denne type lovgiving er historisk kjent fra krigsårene og holocaust med internering av jøder, sigøynere, akademikere og andre i konsentrasjonsleire. Likeså ble det gjennomført medisinske eksperimenter.

Jeg er dypt uenig i at regjeringen vil igang med prosesser som kan føre til samme handlemønster overfor landets befolkning. I tillegg er det svært skremmende at Norge har uttalt seg positivt til WHO om å forplikte seg til å gi fra seg jurisdiksjon i fremtidige helsekriser til WHO.

Derfor bes det om at Stortinget sier nei til forslaget om varig hjemmel i Smittevernloven om isolering og smittekarantene.