Høringssvar fra Bekymret borger

Dato: 11.04.2023

Kjære regjering!

NEI, NEI og atter NEI!

Hvor mange høringer skal dere ha om dette temaet? Har dere ikke snart oppfattet poenget at det er svært få her ute i den virkelige verden som ønsker noe i den retning dere skisserer? Det er svært bekymringsfullt at dere er så lite lydhøre ovenfor egen befolkning.

Jeg er dypt bekymret over at regjeringen kommer med enda et forslag til endringer i smittevernloven, og protesterer på det sterkeste mot dette!

Forslaget strider mot Grunnloven og prinsippene den bygger på, og er dessuten et helt unødvendig tillegg til de hjemler smittevernloven allerede gir. Høringsnotatets forsøk på å begrunne/forsvare forslaget ut ifra et påstått praktisk behov ved tilsynelatende å veie menneskerettigheter opp mot hverandre, er ikke overbevisende. Den sentrale, praktiske forskjellen mellom smittevernloven § 7-12 og forslaget til ny § 4-3a, er at den eksisterende bestemmelsen i § 7-12 forutsetter rapportering til og etterfølgende kontroll fra Stortinget. Forslaget til ny § 4-3a virker som det bygger på et bekvemmelighetshensyn som absolutt ikke bør tas hensyn til. I tråd med maktfordelingsprinsippet i Grunnloven, er det all grunn til å opprettholde dagens løsning med det samspillet mellom den utøvende og lovgivende makt som smittevernloven § 7-12 legger opp til. Ser vi på hva som for tiden foregår i WHO for å prøve å styrke deres utøvende rolle i pandemihåndtering, bl.a. gjennom styrking av strukturer for at de skal kunne koordinere nasjonale, utøvende helsemyndigheter direkte, gir forslaget enda større grunn til uro. I sum legges det nå mer og mer opp til en situasjon der internasjonale og nasjonale helsebyråkrater på egenhånd kan definere både faktisk og rettslig grunnlag for pandemitiltak, blant annet frihetsberøvelse, helt uten Stortingets innblanding i den konkrete situasjonen. Denne er en utvikling som ikke er til det gode for noen, og må stoppes!

Situasjonen i Norge er på ingen måte dramatisk. Det virker som om forslagsstillerne ønsker å ta seg til rette ved å fremme et slikt forslag. Et fritt Norge forutsetter grunnleggende frihet for innbyggerne, hvor ytringfrihet, bevegelsesfrihet og helsefrihet er noen av de fremste. Alle Stortingspolitikere: tenk dere om! Man høster som man sår. Håper det finnes noen på Stortinget som respekterer befolkningens rettigheter. En slik lov ville fort kunne bli misbrukt, særlig etter eventuelt press fra utlandet. Vennligst vis hensyn og respekt for egen befolkning!

Mvh
Bekymret Borger