Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 151597

Dato: 13.03.2023

Nei! Dette godtas ikke. Forslaget må forkastes!

. . . . . . . . . .

Etter så mange lovbrudd, så mye desinformasjon, og så mange logiske brister og lettgjennomskuelige løgner må dette offisielle covid- og pandemibedrageriet og farlige masseeksperimentet endelig nå ta slutt.

Plandemihåndteringen og dette høringsforslaget er både diktatorisk og til dels ubegrunnet. Dette har vært tydelig i minst to år, med utallige avvik fra den vitenskapelige metoden og en utbredt mangel av fornuft fra høyeste hold.

. . . . . . . . . .

Høringsforslaget bruker en ofte upresis ordlyd og inkluderer begreper som mangler forklaringer, t.o.m. i flere tilfeller hvor det henvises til lovparagrafer og definisjoner som er tvetydige (f.eks.: Smittevernloven, § 1-3, nr. 2: smittet person: en person som har eller etter en faglig vurdering antas å ha en smittsom sykdom).

Derfor må hvert nøkkelbegrep forklares, i form av en tydelig «operasjonell definisjon», dvs. en definisjon som har konkret betydning og gir praktisk mening.

Gjennom plandemien har vi opplevd med forskrekkelse hvordan nøkkelbegreper har blitt endret, sammenblandet, og/eller misbrukt (f.eks.: alvorlig misbruk av grunnleggende begreper som «effektivitet» vs. «efficacy» i omtale av de nærmest ubrukelige mRNA-«vaksinene»). Nok til å undergrave det som lå igjen av allerede smuldret tillit til myndighetene, og da særlig FHI og HOD.

Gitt hva vi har sett av den uvitenskapelige og medisinsk uforsvarlige håndteringen av plandemien (altså: feildefinisjoner, bruk av eksperimentelle genmanipulerende sprøyter, feilbruk av uegnede PCR-«tester» og feiltolkning av «testresultater», «vaksine»-presset mot en uvitende befolkning, sensur/fjerning av pinlige sannheter oppdaget av uavhengige forskere og eksperter, osv.), hvordan vil disse fine men tomme begrepene bli definert og brukt videre, i neste runde?

Innledningen; hva menes med:

· alvorlig

· allmennfarlig

· smittsom

· visse vilkår

· forsvarlig

Høringsbrevet; hva menes med:

· forholdsmessig

· nødvendig

· behov

· permanente bestemmelser (!) (En permanent fortsettelse av et omfattende bedrageri?)

· helhetlig revisjon (Hvorfor ble ikke dette gjort for to år siden, da de av oss som var nysgjerrige oppdaget fort at dette var et bedrageri, etter å ha finlest flere titalls kildedokumenter fra Pfizer, Moderna, WHO, CDC, FDA, SEC, osv. samt aktuelle studier publisert i BMJ, Lancet, Medicina, NEJM, og andre fagtidsskrifter?)

Høringsnotatet:

Høringsnotatet virker ved første øyekast godt gjennomarbeidet, fullstendig, og balansert. På mange måter og i de fleste avsnitt er det selvfølgelig det, med bl.a. viktige spørsmål og betraktninger (f.eks.: «usikkerhet om vaksinenes effekt» (s. 6); en tanke som absolutt bør understrekes, og ikke bare vedr. nye virusvarianter). Helse, smitte, sykdom, legemidler, beredskap, regelverk, juss, menneskerettigheter, osv. er svært komplekse saker.

Men ved nøye lesning ser man at høringsnotatet også er et språklig «minefelt».

Hva menes med:

· erfaringer (s. 4) (Hvilke? Kun et snevert, ensidig utvalg av offisielle «erfaringer» ̶ les: desinformasjon ̶ som var designet/tilpasset for å underbygge det nå blottstilte offisielle «narrativet»?)

· betydelig (s. 6)

· sårbarhet (s. 6)

· risikovurdering (s. 6) (Hvor omfattende, hvilke variabler, hvor realistisk, og hvor nøytral?)

· overvåkning (s. 7) (Omfang?) (Digital sporing, kontroll, evt. «sosialkreditt»?)

· barnets beste (s. 9) (Hittil ignorert i presset for å sette eksperimentelle og risikable sprøyter i ungdommer og barn.)

· vaksinering (s. 10)

· forebygge (s. 12)

· faglig vurdering (s. 12) (Smittevernloven, § 1-3, nr. 2)

· klar medisinskfaglig begrunnelse (s. 12, 13) (Hvorfor da så mange feil i de offisielle begrunnelsene, hvorfor har så mange fageksperter blitt ignorert/sensurert, og hvorfor ingen åpen, offentlig, og objektiv medisinskfaglig samling/diskusjon/debatt rundt et stort, rundt bord?)

· tvangsbruk [ … ] dersom det er hjemmel til det (s. 13) (Tvang, hvilke typer? Hvordan bestemmes? Hjemmel, basert på hva?)

· smittede personer (s. 15, 19, 30) (Smittevernloven, § 1-3, nr. 2) (Hvordan skal dette vurderes? Ved feilbruk av uegnede teknikker som PCR-«tester»?)

· medisinsk faglig vurdering (s. 19, 20) (Hittil svært ensidig og ubalansert; altså, en fiasko.)

· våre internasjonale forpliktelser (s. 19) (Kanskje noe av det mest skremmende i hele dokumentet. EU, WHO, WEF, BMGF, IFFIm, …? Ikke-statlige organisasjoner? Private, grådige, korrupte, makt-arrogante aktører uten ansvar?)

· forhøyet risiko for å smitte andre (s. 20) (Med det som antydes i denne frasen blir dette en dårlig vits for de som allerede visste, etter å ha finlest kildedokumenter for et par år siden, at f.eks. Pfizer mRNA-«vaksinen» ikke beskytter mot å smitte eller å bli smittet.)

· smittevernutstyr (s. 24) (Som f.eks.: ineffektive munnbind?)

· alvorlig utbrudd (s. 30)

… m.fl.

Forslagets grunnlag bygger på en del svake, udefinerte, og/eller dårlig definerte begreper og på mye tvilsom praksis og mange feildefinisjoner (f.eks.: covid-19-sprøytene som ikke er «vaksiner»; de er eksperimentelle, risikofylte, og skadelige genmodifiserende behandlinger, som har blitt presset på og sprøytet inn i millioner av mennesker som ikke visste bedre og dermed aldri gav informert samtykke).

Med så mange svakheter i det eksisterende lovverket, og med så mange dårlige erfaringer fra de siste årene, må dette absolutt ikke bli endret til noe permanent! Rydd opp først, i det eksisterende systemet og i nåværende praksis!

. . . . . . . . . .

Prosessen for å gjennomføre dette høringsforslaget foregår samtidig som WHO presser nå på med å stjele til seg overnasjonal autoritet/fullmakt over, og «rett» til å bestemme over, alle medlemslandene. Dette gjør WHO ved å få endret/utvidet IHR med en rekke nye, skremmende, og juridisk bindende menneskerettsstridige direktiver.

Dette hårreisende forsøket fra WHO må også stoppes!

WHO/IHR/WGIHR/IHRRC: https://apps.who.int/gb/wgihr/pdf_files/wgihr1/WGIHR_Compilation-en.pdf

. . . . . . . . . .

Regjeringens høringsforslag nevner, illevarslende, «våre internasjonale forpliktelser». Vår holdningsløse regjering skal altså gi bort folkets rettigheter. Grøss!

. . . . . . . . . .

Forkortelser:

· BMGF: Bill and Melinda Gates Foundation

· BMJ: British Medical Journal

· CDC: Centers for Disease Control and Prevention (USA) (mye regelbrudd hos CDC)

· Ct: cycle threshold value (tatt fra uegnet/upålitelig PCR-«test»; i Norge brukes feil antall Ct-sykluser)

· EU: European Union

· FDA: Food and Drug Administration (USA) (mye regelbrudd hos FDA)

· FHI: Folkehelseinstituttet

· HOD: Helse- og omsorgsdepartementet

· IFFIm: International Facility Finance for Immunization

· IHR: International Health Regulations

· IHRRC: International Health Regulations Review Committee (WHO)

· mRNA: messenger RNA (budbringer RNA)

· NEJM: New England Journal of Medicine

· PCR: polymerase chain reaction

· SEC: Securities and Exchange Commission (USA)

· WEF: World Economic Forum (svært tvilsom organisasjon)

· WGIHR: Working Group on Amendments to the International Health Regulations

· WHA: World Health Assembly

· WHO: World Health Organization (organisasjonen beveger seg i kriminell retning, og svarer til farmasøytisk industri)