Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 188739

Dato: 30.03.2023

Undertegnede mener at behovet for en varig og generisk variant av smittevernloven § 4-3 a ikke er tilstrekkelig begrunnet. I likhet med blant annet Folkehelseinstituttet (FHI) og a-hus mener jeg at anbefalinger, råd og personlig smittevernveiledning i utgangspunktet vil være tilstrekkelig for å håndtere de fleste smittesituasjoner. Ved alvorlig utbrudd av allmennfarlig smittsom sykdom bør midlertidige forskriftshjemler i smittevernloven om isolering, smittekarantene og andre begrensinger være tilstrekkelige. Erfaringen under covid-19 pandemien var at de midlertidige forskriftshjemlene kom på plass raskt når det var behov for det.

Jeg mener at erfaringene fra pandemien har vist at sentrale forskrifter med smittevernråd kan hindre muligheten for hensiktsmessige lokale tilpasninger.

Det er viktig at myndigheten til å sette i gang tiltak holdes i Norge, slik at landets borgere beholder friheten til å iverksette tiltak som er hensiktsmessige lokalt selvfølgelig i samarbeid med andre land.

Jeg mener at det må legges inn en forutsetning i loven om at en uavhengig ekspertgruppe vurderer nødvendighet og effekt av tiltakene før strenge lovhjemlede smitteverntiltak iverksettes.

Jeg er enig i at den globale forsyningssikkerheten for medisinsk utstyr til Norge må sikres.