Høringssvar fra Terje Pettersen

Dato: 27.02.2023

Til Stortinget,

Jeg ønsker å uttrykke min bekymring for forslaget om en ny forskriftshjemmel i smittevernloven § 4-3a og endringer i helseberedskapsloven for å sikre tilgangen til medisinsk utstyr i Norge. Mens jeg anerkjenner behovet for å forbedre helseberedskapen i Norge, mener jeg at dette forslaget kan ha negative konsekvenser for personlig frihet, tilgang til medisinsk utstyr og personvern.

Først og fremst, jeg mener at dagens midlertidige hjemmel for isolering og karantene i smittevernloven er tilstrekkelig, og en permanent hjemmel kan gi regjeringen for mye makt til å begrense bevegelsesfriheten til borgerne. Dette kan føre til at personlige friheter blir begrenset på en måte som ikke er nødvendig for å håndtere en allmenfarlig smittsom sykdom.

Videre mener jeg at forslaget om å inkludere markedsaktører for medisinsk utstyr i helseberedskapsloven § 1-3 første ledd ny bokstav i, kan føre til omsetningsrestriksjoner og rasjonering av varer. Dette kan føre til redusert tilgang til nødvendig medisinsk utstyr for både helsetjenester og innbyggere, noe som kan ha negative konsekvenser for helsen til befolkningen.

Jeg er også bekymret for at berørte parter, som helsepersonell, organisasjoner og pasienter, ikke har blitt tilstrekkelig hørt i utformingen av forslaget. Deres synspunkter og bekymringer må tas i betraktning for å sikre at forslaget vil ha en positiv innvirkning på helseberedskapen i Norge.

Jeg mener også at begrunnelsen for hvorfor en permanent hjemmel er nødvendig, ikke er tilstrekkelig, og at det ikke er klart hvordan dette vil forbedre helseberedskapen i Norge. Jeg oppfordrer til en grundigere utredning av hvorfor en permanent hjemmel er nødvendig og hvordan det vil bidra til å forbedre helseberedskapen.

Til slutt mener jeg at en permanent hjemmel for isolering og karantene kan være i strid med personvernrettigheter, og at det er viktig å ivareta borgernes rettigheter til personvern.

Jeg ber om at Stortinget tar hensyn til mine bekymringer og vurderer å gjøre endringer i forslaget for å sikre at det vil ha en positiv innvirkning på helseberedskapen i Norge samtidig som personvernrettigheter og personlige friheter ivaretas.

Med vennlig hilsen,
Terje Pettersen