Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 261029

Dato: 10.04.2023

Jeg vil først minne om retten til bevegelsesfrihet i Grunnloven § 106, og at Grunnloven står rettskildemessig over annen lov. Menneskerettighetene står også over annen lov ved motstrid, jf. menneskerettighetsloven § 3. Det foreligger i denne forbindelse ingen dokumentasjon fra myndighetenes side på at menneskene i dette landet på noen slags måte skal ha gitt i fra seg sine medfødte rettigheter til liv, frihet og eiendom etter naturretten eller sine menneskerettigheter etter loven.

I følge sjefen for vaksinekoalisjonen CEPI’s uttalelse i VG den 25.03.2023 venter vi derimot på en ny allmennfarlig smittsom sykdom.

Den globale responsen det tas sikte på å lage, ved hjelp av CEPI, Bill og Melinda Gates Foundation og flere land er anslått å koste drøyt 3.5 milliarder dollar, av fellesskapets penger. Hvilket bringer oss tilbake til denne høringen.

Det er altså ventet og jaktes på en allmennfarlig smittsom sykdom av dem som tjener på det, betalt av folket og samtidig med at vi får på plass regelverket som kreves for å nærmest tvinge i gjennom tiltak på dette imot menneskerettigheter og tilsynelatende uten at dette synes å være folkets vilje. Dette er altså som nevnt forespeilet av de som tjener store pengesummer på dette.

I tillegg vil adgangen til å gjøre tiltak kunne medføre at hvis de vurderinger som gjøres er feil, og i tillegg påtvinges et stort antall mennesker, så vil det kunne innebære en stor fare for liv og helse.

Det var ingen overdødelighet i Norge i 2020. I tall publisert fra FHI den 21.12.2022, viser tallene fram til høsten 2022 at overdødeligheten var 7 prosent. Dette anslaget er derimot anført å være uriktig og ikke oppdatert, slik at et mer riktig tall var på over 11,7 % og 8,1 %.

Hovedårsaken opplyses av FHI å være Covid-19.

Dette tør altså landets myndigheter å si etter at landet har vært utsatt for massiv vaksinering og strenge tiltak i halvannet år, som tydeligvis ikke har virket. Samtidig som helsemyndighetene ber om mer myndighet til å pålegge ytterligere og tilsvarende tiltak overfor befolkningen på et generelt nivå, uavhengig av Covid-19. Det kan være klima, influensa eller «apekopper». Det er et alvorlig forsøk på maktmisbruk. Man trenger ikke å analysere dypt for å se at det å prøve tilsvarende metode på nytt, og å forvente et annet resultat blir fullstendig feil. Det kan stilles spørsmål ved hva som egentlig er formålet med dette.

Er det ikke føre-var å la være å utsette folk for dette forsøket eller eksperimentet?

Vi har blitt holdt for narr ved at vi ble fortalt at alle disse forskriftene var midlertidige. De er ikke bare permanente, det endres litt og litt på innhold og form, og videreutvikles i retninger vi nesten ikke kan forutse. Vi anser at de fra myndighetene ønskede tiltakene fremstår som å skyte spurv med kanon, og stiller spørsmål ved hva som er det egentlige formålet med disse om det ikke er et mer totalitært styre. Hvem er bestemmelsene egentlig satt til å ivareta, om det ikke er produsentene av for eks. utstyr og vaksiner og de som liker å styre over andre uten å være kompetente til det.

VI registrerer at vurderingen av hva som er lurt å gjøre for å virkelig ivareta sin egen helse, er noe myndighetene ønsker å overstyre, samt hindre faglige motforestillinger i å slippe til gjennom sensur. Metoden med å spille på frykt har vært svært synlig, det samme gjelder knebling av ytringsfriheten, og vi er på vei mot at friheten generelt ofres på helsepolitikkens alter. Altså er vi kanskje i stadiet rett før slutten på demokratiet og over i et autoritært styre, i godt selskap med Kina og «andre land som vi ikke liker å sammenligne oss med».

Helsemyndighetene tar oss ytterligere flere steg i retning av å frata mennesker sin private autonomi og grunnleggende friheter, dette på grunnlag av erfaringen fra pandemien om at du kan «være syk uten å vite om det», og en forestilling om asymptomatisk smitte. Dette selv om det gis inntrykk at praktiseringen vil være mildere overfor for eks. barn, det står bare ikke hvordan. Det er ingenting i den foreslåtte bestemmelsen som indikerer at den skal praktiseres mildere mot barn, med mindre man skulle finne på å lese i høringsnotat eller forarbeidene for å ville forstå det. Begrepet «personer» skiller ikke mellom voksne og barn. Så her er det altså fritt fram, også overfor barn.

Høringsnotatet viser til at adgangen til å gjøre unntak fra utgangspunktet om at smitteverntiltakene skal baseres på frivillighet, kan det gjøres unntak fra ved klar medisinskfaglig begrunnelse som det understrekes at ikke må være for streng. Det må altså ikke være for høy terskel eller for strenge krav for å bruke tvang leser vi det som.

Kravet om at smitteverntiltaket skal ha en klar medisinskfaglig begrunnelse innebærer at tiltaket må være basert på en faglig vurdering av smittemåte, forebygging og som et minimum må tiltaket være relevant for den aktuelle smittsomme sykdommen. Kravet skal imidlertid ikke tolkes for strengt, og det er ikke krav om vitenskapelig bevist effekt av tiltaket. Begrunnelsen må også sees i forhold til både grad av smittetrussel og hvor inngripende tiltaket er. Kravet om at tiltaket må være nødvendig av hensyn til smittevernet innebærer at tiltaket blant annet må være egnet til å forebygge eller hindre smittespredning av den aktuelle sykdommen. Nødvendighetskravet fremgår også av andre bestemmelser i loven, for eksempel § 4-1. Det følger av forarbeidene (NOU 1990:2 s. 108) at ved valg av smitteverntiltak skal det tiltaket som er minst inngripende, men samtidig er tilstrekkelig effektivt, fortrinnsvis velges.

Ut fra dette går vi for å avlyse de planlagte endringene og tiltakene, jf. manglende beviskrav for å konstatere nødvendighet. Videre må tiltaket fremstå tjenlig etter en helhetsvurdering. Kravet innebærer at tiltaket ikke skal medføre unødvendig ulempe eller skade for den eller de tiltaket retter seg mot. Nytten må altså veies opp mot belastningen tiltaket medfører. Slike maktovergrep vil alltid være belastende.

Ivaretakelse av retten til liv henger sammen med resten av menneskerettighetene, og kan ikke bare vurderes isolert. For eksempel henger den sammen med retten til frihet til å bestemme selv hvordan man vil ta vare på sunn helse, framfor påtvungne tiltak og nye lønnsomme vaksiner som kan være potensielt skadelige og farlige for helsen. Retten til liv innebærer også at man faktisk har et liv, et privatliv.

Jeg ber derfor om at forslagene i denne høringen kanselleres, og at øvrige tiltak mot et totalitært og autoritært helsediktatur reverseres.