Høringssvar fra Konservativt

Dato: 11.04.2023

Høringssvar vedrørende endringer i smittevernloven og helseberedskapsloven

Regjeringen presenterer lovforslaget i sitt høringsnotat som følger: «endringer i smittevernloven og helseberedskapsloven som skal sikre forsvarlige beredskapshjemler også etter 1. juli 2023.»

Videre sier departementet i høringsbrevet: «Smittevernloven inneholder bestemmelser som bl.a. gir hjemmel til å gi forskrifter om innreisekarantene, vedta møteforbud, stenge virksomheter mv. når det er nødvendig for å motvirke overføring av allmenfarlig smittsom sykdom. Loven har imidlertid ikke en generell hjemmel som gjør det mulig å gi forskrifter om isolering (utover 7 dager av gangen) og smittekarantene.»

Det er selvsagt en grunn til at det ligger begrensinger i lovgivningen for slik sterk inngripen i borgernes sivile rettigheter og privatliv. De midlertidige bestemmelsene som ble innført under koronautbruddet ønskes nå hjemmelsgrunnlag for å kunne iverksettes i fremtiden uten solid demokratisk kontroll. Stortinget hemmeligstemplet regjeringen Erna Solbergs beslutningsgrunnlag for disse ekstraordinære tiltakene for 60 år. Det betyr at borgerne har ingen mulighet til å vite om det var grunnlag fra regjeringens side for disse drakoniske grepene før alle ansvarlige for beslutningene selv er utenfor mulighet til ansvarliggjøring.

Ser man dette forslaget i sammenheng med WHOs bestrebelser på å få direkte styring med suverene nasjoners egenhåndtering av fremtidige pandemier, og den iboende flyttingen av beslutningsmakt fra folkevalgte til embetsmenn og byråkrater, bør det gå en betydelig varsellampe hos stortingsrepresentanter som fremdeles har tro på folkestyre, frihet og demokrati.

Smittevernloven kapittel 5 gir allerede i dag hjemmel og vilkår for konkret begrunnede enkeltvedtak om tvang overfor den som er smittet med en allmenfarlig smittsom sykdom. Dagens lovgivning sikrer også at slike vedtak vil kunne være kvalitetssikret gjennom en domstolskontroll. I tillegg ligger det allerede i dagens lovgivning en sikring for kongen, dvs regjeringen, (§7-12) for hurtig iverksettelse av tiltak dersom det under en ekstrem situasjon ikke skulle være tid til å involvere Stortinget.

Det finnes intet behov for denne lovendringen. Derimot kan man mistenke at det bak forslaget ligger et bevisst ønske om å fjerne demokratisk kontroll for dramatisk inngripende beslutninger, flytte makt fra Stortinget til rene fagmiljøer og tilpasse lovverket fremtidig direkte kontroll på beslutningene i Norge fra WHO.

Konservativt avviser derfor lovforslaget.

Erik Selle

Partileder

Konservativt