Høringssvar fra Fred Husbyaune

Dato: 10.04.2023

NEI NEI og atter NEI!!!!

Tidenes største og dyreste og også styggeste skandale der politikere brøt alt som var omtrent av både juridiske lover og moralske lover. En befolkning fullstendig ødelagt av unødvendige og kriminelle tiltak uten noen medisinsk hensikt. En liste så lang av irrasjonalitet, logiske brister, hysteri, løgner, bortforklaringer og hemmelighold som vi aldri tidligere har sett.
Innleggelser og sykehuspress og et antall syke med luftveisvirus etter at alle var vaksinert som Norge heller aldri før har hatt i sin moderne medisinske historie. Alle som ikke er ødelagt mentalt forstår at det skulle være helt motsatt, dersom disse "vaksinene" hadde fungert som lovet gang på gang. Aldri før har en medisinsk behandling eller vaksine vært i nærheten av så til de grader presset på en befolkning døgnet rundt 24/7 365. Med et slikt hat i alle medier og sosiale medier mot de som har valgt å bestemme selv hva slags nye stoffer som skal sprøytes direkte inn i blodbanen sin. Norge var et land fullstendig ute av seg selv!

Påstanden fra myndighetene at SARS-CoV-2 viruset forårsaket en helt ekstraordinær situasjon er FEIL, fordi det var regjeringen og helsemyndighetene som responderte med panikk og agerte i henhold til WHO's anbefaling på dette influensaviruset.

Norge hadde en ferdig utarbeidet pandemiplan allerede i 2014, men den ble liggende i skuffen og ble aldri tatt fram under pandemien.

All medisinsk empiri, kunnskap innen virologi og immunologi ble totalt forkastet til fordel for katastrofale, uprøvde og ikke vitenskaplige eller medisinske tiltak.

Den midlertidige koronaloven av 27. mars 2020, brukte myndighetene til å endre den tidligere smittevernloven §7-12 og det ble gitt mulighet å fravike kravet i beredsskapsloven §3.

Regjeringens håndtering av smittevernlovgivningen viser med all tydelighet at dette ikke er fundamentert i folkehelseperspektivet. Smittevernloven fra 1994-08-05-55 fyller alle nødvendige tiltak for å beskytte befolkningen mot allmenfarlige, smittsome sykdommer.

Vurderingene fra departement i Prop. 103L ( 202-2022) s. 16 står det ingen medisinsk-faglige eller vitenskaplige begrunnelser for at det skal kunne gjeninnføres forskriftsbestemmelser om smittekarantene , isolasjon og undersøkelser raskt.

Å bruke Covid-19 sykdommen som nå er erklært av FHI og ikke være en smittsom allmenfarlig sykdom lenger, som en brekkstang for å videreføre en lovgivning som bryter både den norske Grunnloven og internasjonale menneskerettighet, oppleves av allmenheten som antistatlige holdninger framsatt av helseminister Ingvild Kjerkol.

Loven som var tenkt å beskytte befolkningen under en pandemi, ble misbrukt til å bestraffe mennesker både medisinsk, sosialt og økonomisk.

Ingvild Kjerkol presiserte på debatten hos Fredrik Solvang at "jeg har makt". Dette høringsnotatet er et tydelig bevis på helseministerens maktmisbruk, og må defineres for hva det er, antistatlige holdninger forkledd i folkehelsepolitikk, og skal derfor avvises! Smittevernloven skal gjennomgås av eksterne, uhildete helsefaglige kyndige personer!

§1-5,grunnleggende krav ved iverksetting av smitteverntiltak må være fundamentet i smittevernlovgivningen.

- Smitteverntiltak etter loven skal være basert på en klar medisinskfaglige begrunnelse, være nødvendig av hensyn til smittevernet og fremstå tjenlige etter en helhetsvurdering!

Ved iverksettelse av smitteverntiltak skal det legges vekt på frivillig medvirkning fra den eller de tiltaket gjeller. Tvangstiltak kan ikke brukes når det etter sakens art og forholdene ellers vil være et uforholdsmessig inngrep

Viser forøvrig til høringssvar fra Foreningen for Fritt Vaksinevalg og høringsnotat fra Koronakommisjonen som ligger vedlagt i høringssvaret

Vedlegg