Høringssvar fra Kjersti

Dato: 28.03.2023

Jeg er i mot en ny og permanent forskriftshjemmel i smittevernloven § 4-3 a som gjør det mulig ved alvorlig utbrudd av allmennfarlig smittsom sykdom å gi forskrifter om isolering, smittekarantene og andre begrensninger i bevegelsesfrihet på visse vilkår.

Jeg er i mot en endring i helseberedskapsloven ved at også markedsaktørene for medisinsk utstyr omfattes av § 1-3 første ledd ny bokstav i, slik at § 5-2 andre ledd gjøres permanent.

Da jeg anser dette som en alt for stor inngripen i demokratiet og en trussel i mot folk sin medfødte rett til frihet