Høringssvar fra Inger Hellenes Grimstad

Dato: 11.04.2023

Høringssvar - Endringer i smittevernloven (isolering og smittekarantene) og helseberedskapsloven (medisinsk utstyr)Helse- og omsorgsdepartementet har sendt ut på høring et forslag om en hjemmel i smittevernloven som gjør det mulig ved alvorlig utbrudd av allmennfarlig smittsom sykdom å gi forskrifter om isolering, smittekarantene og andre begrensninger i bevegelsesfrihet på visse vilkår. Endringer må forkastes og ikke godkjennes. Varig hjemling av tiltak som gir grunnlag for inngrep i grunnleggende friheter strider mot Grunnlov og menneskerettigheter. Forslaget strider mot grunnlovens ordlyd så vel som de forfatnings- og menneskerettighetsprinsipper denne bygger på, og er dessuten unødvendig i tillegg til de hjemler smittevernloven allerede gir. Myndigheten har allerede adgang til å treffe vidtrekkende tiltak i smittevernloven. Erfaringene fra pandemihåndteringen vi har observert de siste åren var at en rekke av tiltakene som ble satt i verk (alt fra testing, smittekarantene, karantenehotell, lockdown, vaksinepass etc.) , ikke hadde forankring i et medisinskfaglig kunnskapsgrunnlag. Den faglige debatten som kunne ha kvalitetssikret tiltakene har ikke funnet sted. Det vi har vært vitne til de siste år med pandemihåndtering med et omfang uten sidestykke i moderne tid viser at nedstenging av hele samfunn får alvorlige konsekvenser for befolkningen, folkehelsen, mental helse, trivsel og økonomi. Demokrati ble raskt forvandlet til regler og politikk, hvor smittetiltak ikke ble besluttet av folkevalgte organer, men et lite antall utvalgte personer og ledere. Smittevernhåndteringen fremsto som politisk overstyrt og hvor uavhengige fagfolk og eksperter i liten grad ble lyttet til. Det ble gjennomført en smittevernspolitikk med et ensidig fokus på å slå ned på et virus uten fortløpende kritisk etterprøving av grunnlaget for de pågående tiltakene. Tiltakene var ute av proporsjoner og det foreligger klare bevis på at nedstengningen og mange av tiltakene som ble innført har gitt dårligere livskvalitet og folkehelse for mange mennesker. Det har vært liten reell samfunnsdebatt om hvordan landet har blitt styrt og mange av inngrepene som stengning av skoler, butikker og næringsliv generelt har hatt liten faglig forankring og klare negative konsekvenser. Grunnleggende rettigheter har blitt tilsidesatt uten at hverken fagmiljøene eller befolkningen har hatt muligheten til å få innsikt i grunnlaget for beslutningene.Det er skremmende at dette foreslås som en varig ordning med tanke på at vi har kunnet se en pandemihåndtering uten manglende transparens (hemmelige dokumenter og forsvunne notater) og tilstrekkelig faglig forankring med en enorm vaksinepress-kampanje som må kunne karakteriseres som sterkt villedende. Mye informasjon har blitt sensurert fra internett og media. Viktig og kritisk debatt har uteblitt fordi faglige innspill har blitt sensurert og diskreditert. Det er også svært skremmende at Norge har uttalt seg positivt til WHO om å forplikte seg til å gi fra seg jurisdiksjon i fremtidige helsekriser til WHO. Da vil norsk lovgivning ble overstyrt av WHOs regelverk med påfølgende mer vaksinepress som overstyrer menneskerettigheter. Derfor bes det om at Stortinget sier nei til forslaget om varig hjemmel i Smittevernloven om isolering og smittekarantene.