Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 260566

Dato: 10.04.2023

«Jeg er sterkt imot endringsforslaget i smittevernloven siden det strider mot prinsippene i Grunnlovens paragraf 49, 94 og 113 om at myndigheten til frihetsberøvelse skal ligge hos folket. En overføring av denne myndigheten på «permanent» basis til byråkratiet (Regjeringen, Kongen og (departement) ) blir derfor et overtramp. En atter begrensning i folkets handlingsrom vil øke spenningene i samfunnet mellom folket og staten. Denne utviklingen kan vi ikke støtte opp om. Vi ber sterkt derfor våre politikere om å vise varsomhet her og ved lignede myndighetsoverføringer som vi har sett tilta i omfang de senere årene.

Blir denne vedtatt viser man atter en gang at man ikke tar hensyn til de demokratiske prosesser forankret i vår Grunnlov. Det vil være å ikke akseptere de rammer våre politiske representanter er valgt inn til. Det er å vise manglende respekt overfor sitt eget folk.»