Høringssvar fra Mette Wallentin

Dato: 10.04.2023

Jeg er sterkt imot endringsforslaget i smittevernloven, siden det strider imot prinsippene i Grunnlovens paragraf 49,94 og 113 om at myndigheten til frihetsberøvelse skal ligge hos folket. En overføring av denne myndigheten på permanent basis i byråkratiet (Regjeringen, Kongen og departementet, blir derfor et overtramp. En atter begrensning i folkets handlingsrom, vil øke spenningene i samfunnet mellom folket og staten. Denne utviklingen kan vi ikke støtte opp om. Vi ber sterkt defor våre politikere om å vise varsomhet her og ved lignende myndighetsoverføringer som vi har sett tilta i omfang de senere årene.

Blir denne vedtatt viser man atter en gang at man ikke tar hensyntil de demokratiske prosesser forankret i vår Grunnlov. Det vil være å ikke akseptere de rammer våre politiske representanter er valgt inn til. Det er å vise manglende respekt overfor sitt eget folk!