Høringssvar fra Henning Nielsen

Dato: 10.04.2023

Forslaget om en ny og permanent forskriftshjemmel i smittevernloven § 4-3 a som gjør det mulig ved alvorlig allmennfarlig smittsom sykdom å gi forskrifter om isolering, smittekarantene og andre begrensninger i bevegelsesfrihet på visse vilkår, er et uakseptabelt inngrep i borgernes personlige frihet.

Det strider både mot bestemmelser i Grunnloven om bevegelsesfrihet og Menneskerettighetene.

Forslagets potensial for drakoniske tiltak mot enkeltpersoners frihet står ikke i noe rimelig forhold til helsefaren ved Covid-19, og er således ikke relevant for dagens sykdomsbilde. Det er lite sannsynlig at eventuelle nye pandemier vil være av nøyaktig samme karakter, og man bør da heller tilpasse slike tiltak til hver enkelt sykdom-situasjon, altså ikke ha et rigid apparat som skal favne alle eventualiteter, men heller skreddersy og tilpasse slike tiltak til hver ny sykdom. Derfior bør man også i hvert enkelt tilfelle sørge for både demokratisk politisk behandling av tiltakene, og god informasjon til allmenheten om disse.

Rigide regler er ikke nødvendige. En fleksibel ordning tillater bedre treffsikkerthet for tiltakene, og reduserer risikoen for å «skyte spurv med kanoner», slik det ble gjort da landet innførte Covid-19 lockdown, inngrep som forskning nå har vist gir langt større negative enn positive virkninger.

Man kommer ikke unna å mistenke myndighetene for å forsøke å tilrane seg helt uakseptabelt diktatorisk mandat ved dette forslaget. Vi har allerede sett at faglige innvendinger under Covid-19 pandemien ble ignorert og undertrykket. Frykten som ble bevisst installert i folket, vil gi store mentale skader over lang tid, kanskje permanent, og spesielt for barn og unge.

Gitt den store usikkerheten både om Covid-19 tiltakenes treffsikkerhet, og vaksinenes effekt og trygghet, er det langt bedre å benytte føre-var prinsippet, og ikke gå til slike ekstreme virkemidler som dette forslaget åpner for. Den halsløse Covid-19 politikken er et skremmende eksempel på brudd med føre-var prinsippet, som man for all del må unngå i fremtiden.

Vi trenger ikke endringer av loven som tilsyenlatende er mer innrettet mot innskrenkning av våre friheter og rettigheter, enn hensynet til folkets fysiske og mentale helse.

Forslaget bør derfor skrinlegges.

Med vennlig hilsen

Henning Nielsen

Vestre Kanalgate 6

1516 Moss

Statsborger i Kongeriket Norge