Høringssvar fra Bård Thomas Hesvik

Dato: 11.04.2023

§ Forslaget må avvises fordi det bryter med Grunnloven

§ Forslaget må avvises fordi det bryter med Menneskerettighetene

§ Forslaget må avvises fordi tilleggsprotokoller fra 1950- og 1960-tallet ikke kan avvikle innbyggernes rettigheter

Høringssvar

Vi viser til: Høring - endringer i smittevernloven (isolering og smittekarantene) og helseberedskapsloven (medisinsk utstyr)

Regjeringen: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-endringer-i-smittevernloven-isolering-og-smittekarantene-og-helseberedskapsloven-medisinsk-utstyr/id2961899/

Helse- og omsorgsdepartementets forslag går delvis på «ved alvorlig utbrudd av allmennfarlig smittsom sykdom å gi forskrifter om isolering, smittekarantene og andre begrensninger i bevegelsesfrihet på visse vilkår.»

Men dette bryter mot Grunnloven og Menneskerettighetene. Derfor er forslaget ugyldig og må avvises.

Som dere vet:

Grunnloven inneholder de grunnleggende rettslige bestemmelsene om Norges statsstyre.

Den endres etter spesielle regler som er gitt i Grunnloven selv.

Det står ingenting om at grunnleggende rettigheter i Grunnloven skal opphøre eller forandres på grunn av pandemi eller tolkninger av internasjonale tilleggsprotokoller.

Helse- og omsorgsdepartementet virker ikke å forstå dette i og med dette siste forslag til lov.

Det framstår som om departementet tar seg til rette og misbruker makt. Om dette skyldes påtrykk fra WHO (Verdens helseorganisasjon)/FN eller World Economic Forum, kan ikke vi si sikkert. Men disse forum er styrt av oligarker. Et demokrati, et folkestyre, kan ikke la seg styre eller påvirke av oligarker.

Og i klartekst igjen:

Forslaget må avvises omgående.

Departementet trekker fram flere paragrafer fra Grunnloven i sitt forslag, inkludert 102 og 106 og nevner EMK og tilleggsprotokoll fra 1968 og fra 1953 – som at disse skal skyte i filler de virkelige prinsippene fra Grunnloven og Menneskerettighetene. Det er feil.

(EMK er Den europeiske menneskerettskonvensjon)

Men også andre paragrafer i Grunnloven er relevante. Vi tar dem med i stigende rekkefølge – med korte kommentarer (som kan utvides).

§ 1.

Kongeriket Norge er et fritt, selvstendig, udelelig og uavhendelig rike. Dets regjeringsform er innskrenket og arvelig monarkisk.

Kommentar: At vi er et fritt rike, innebærer også at vi skal unngå strenge restriksjoner og lover basert på definisjoner fra WHO (som gjør om definisjoner på pandemier etter eget hodet, med personer som Bill Gates sentralt).

§ 2.

Verdigrunnlaget forblir vår kristne og humanistiske arv. Denne Grunnlov skal sikre demokratiet, rettsstaten og menneskerettighetene.

Kommentar: Den kristne arv er vesentlig. Demokrati er viktig. Menneskerettighetene likeså. Artikkel 13 har i seg bevegelsesfrihet.

§ 4.

Kongen skal alltid bekjenne seg til den evangelisk-lutherske religion.

Kommentar: De kristne prinsipper, alt land tilhører Gud, alle kropper tilhører Gud, se nedenfor.

§ 92.

Statens myndigheter skal respektere og sikre menneskerettighetene slik de er nedfelt i denne grunnlov og i for Norge bindende traktater om menneskerettigheter.

Kommentar: En skal sikre og respektere menneskerettighetene. Ikke undergrave dem, slik det bli forsøkt med dette lovforslaget.

§ 93.

Ethvert menneske har rett til liv. Ingen kan dømmes til døden.

Ingen må utsettes for tortur eller annen umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff.

Ingen skal holdes i slaveri eller tvangsarbeid.

Statens myndigheter skal beskytte retten til liv og bekjempe tortur, slaveri, tvangsarbeid og andre former for umenneskelig eller nedverdigende behandling.

Kommentar: Isolasjon er en form for tortur. Og hvis en ikke undersøker det faglige grunnlaget skikkelig, risikerer en at feilaktig vitenskap undergraver innbyggernes frihet.

§ 94.

Ingen må fengsles eller berøves friheten på annen måte uten i lovbestemte tilfeller og på den måte som lovene foreskriver.

Frihetsberøvelsen må være nødvendig og ikke utgjøre et uforholdsmessig inngrep.

Kommentar: Korona-pandemien hadde en dødelighet under influensa første året, myndighetene brøt denne paragrafen. Det er ingen grunn til at de skal få et redskap til å gjøre det igjen.

§ 96.

Ingen kan dømmes uten etter lov eller straffes uten etter dom.

Enhver har rett til å bli ansett som uskyldig inntil skyld er bevist etter loven.

Ingen kan dømmes til å avstå fast eiendom eller samlet formue, med mindre verdiene er benyttet til eller er utbytte fra en straffbar handling.

Kommentar: Loven må være basert på det lovverket selv legger opp til, den kan ikke stride mot seg selv slik som her: Et lovforslag går imot loven som helhet (altså Grunnloven som den skal være en del av).

§ 98.

Alle er like for loven.

Intet menneske må utsettes for usaklig eller uforholdsmessig forskjellsbehandling.

Kommentar: PCR-testen under pandemien blir av mange omtalt som misvisende. Den foreslåtte lov åpner for konstruert virkelighet – basert på feilaktig test og testing og følgelig forskjellsbehandling.

§ 100.

Ytringsfrihet bør finne sted.

Kommentar: De siste årene har kritikk av covid-19-tiltak og påfølgende vaksinasjon blitt sensurer på sosiale medier i Norge – uten at myndigheter eller storting har grepet inn. Dette skader eller ødelegger demokratiet og gjør oss ensrettet slik at forslag som dette kommer opp.

§ 102.

Enhver har rett til respekt for sitt privatliv og familieliv, sitt hjem og sin kommunikasjon. Husransakelse må ikke finne sted, unntatt i kriminelle tilfeller.

Statens myndigheter skal sikre et vern om den personlige integritet.

Kommentar: Til og med i høringsdokumenter går det fram at departementet ser utfordring vedrørende denne paragraf. Å innføre den foreslåtte lov bryter klar med respekt for privatliv og den lager en mulig sykdom til en form for straff om tiltak gjennomføres. Et juridisk og medisinsk makttriks.

§ 104.

Barn har krav på respekt for sitt menneskeverd. De har rett til å bli hørt i spørsmål som gjelder dem selv, og deres mening skal tillegges vekt i overensstemmelse med deres alder og utvikling.

Ved handlinger og avgjørelser som berører barn, skal barnets beste være et grunnleggende hensyn.

Barn har rett til vern om sin personlige integritet. Statens myndigheter skal legge forholdene til rette for barnets utvikling, herunder sikre at barnet får den nødvendige økonomiske, sosiale og helsemessige trygghet, fortrinnsvis i egen familie.

Kommentar: Hvordan vil barn oppleve at eventuelt foreldre og andre i familien blir tvunget inn i et isolat? Barn og unge ble også unødvendig nedstengt i starten av pandemien. Det viser hvor farlig det er når myndighetene er fokusert på kontroll og ikke foretar eksempelvis en kost-nytte-analyse.

§ 106.

Enhver som oppholder seg lovlig i riket, kan fritt bevege seg innenfor rikets grenser og velge sitt bosted der.

Ingen kan nektes å forlate riket med mindre det er nødvendig av hensyn til en effektiv rettsforfølgelse eller for avtjening av verneplikt. Norske statsborgere kan ikke nektes adgang til riket.

Kommentar: Forslaget til forskrift/lov kolliderer med dette – og dermed må lovforslaget som sagt stoppes omgående.

§ 113.

Myndighetenes inngrep overfor den enkelte må ha grunnlag i lov.

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1814-05-17

Kommentar: Myndighetene må forstå at innbyggernes rettighet ikke kan overkjøres, uansett. Går en inn på det medisinskfaglige, ser en også mange motsetninger og feil.

Menneskerettsloven

Departementet viser til en tilleggsprotokoll fra 1968 i EMK (Menneskerettsloven/Den europeiske menneskerettskonvensjon) og dette punktet:

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-05-21-30/*#KAPITTELemke/p4

3. No restrictions shall be placed on the exercise of these rights other than such as are in accordance with law and are necessary in a democratic society in the interests of national security or public safety, for the maintenance of ordre public, for the prevention of crime, for the protection of health or morals, or for the protection of the rights and freedoms of others.

Vi mener dette overhode ikke slår i hjel prinsippene i Grunnloven og i Menneskerettighetene utgått av FN. Hva menes eksempelvis med «restriksjoner» og «beskyttelse av helse eller moral»? En kan si at nedstengingen våren 2020 var et angrep på helse og moral – og følgelig trengte innbyggerne beskyttelse mot myndighetenes tiltak. Det er ingenting i dette punktet i EMK som sier at en forskrift eller lov skal innføres. Dette framstår som et makttriks fra departementets side og må avvises.

Vi husker godt hvordan departement og myndighetene kom med hundrevis av forskriftsendringer i 2020 og 2021. Det var trakassering av innbyggerne.

Et uforholdsmessig inngrep.

Departementet viser også til EMK - vedlegg 1 og punkt 5 som trådte i kraft 1953.

En merker seg denne informasjon: «Teksten er for Norges del endret i samsvar med bestemmelsene i protokoll 15, som trådte ikr. 1 august 2021. (Protokoll 15 har tatt opp i seg tidligere endringsprotokoller, herunder protokollene 2, 3, 5, 8, 9, 11 og 14).»

Teksten ble endret midt i den verste covid-19-perioden da frykte og hysteri ledet an. Det vil sannsynligvis svekke dokumentet.

«Art 5. Rett til frihet og sikkerhet

1. Enhver har rett til frihet og personsikkerhet. Ingen skal berøves friheten unntatt i følgende tilfeller og i samsvar med en prosedyre foreskrevet i loven:

e. lovlig internering av personer for å forhindre spredning av smittsomme sykdommer, av personer med uforstand, alkoholikere eller narkomane eller omstreifere;»

Punkt E nevnes i departementets forslag.

Men dette ivaretas allerede av smittevernloven:

Ǥ 1-5.Grunnleggende krav ved iverksetting av smitteverntiltak

Smitteverntiltak etter loven skal være basert på en klar medisinskfaglig begrunnelse, være nødvendig av hensyn til smittevernet og fremstå tjenlig etter en helhetsvurdering.

Ved iverksettelse av smitteverntiltak skal det legges vekt på frivillig medvirkning fra den eller de tiltaket gjelder.»

Å komme med flere paragrafer virker overdrevet.

Merk også hensikten med EMK:

Den Europeiske Menneskerettskonvensjon (forkortet EMK) er en konvensjon som har til hensikt å beskytte menneskerettighetene og de grunnleggende friheter.

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-05-21-30/*#KAPITTELemke-1

Covid-19 er et bedrageri

Et utgangspunkt for forslaget er covid-19 – men over hele verden kommer sannheten om denne pandemien fram: Det er et bedrageri.

Den norske stat kan ikke basere seg på et bedrageri.

I dette viser vi til blant annet boka «Myten om smitte» av Thomas S. Cowan MD og Sally Fallon Morell, fra 2020.

Når det gjelder beviset for at det akutte respiratoriske syndromet coronavirus 2 (SARS-CoV-2) er årsaken til det nye settet med symptomer, peker boka på:

Fire artikler i Kina ble sitert som bevis for at den ny viruset, covid-19-viruset, var den sannsynlige årsaken til den nye sykdommen.

En gjennomgang av de fire studiene, basert på postulater av virolog Thomas Rivers fra 1937 som går på å bestemme smitte-egenskapene til virus, følger.

Postulatene er:

1 Viruset kan isoleres fra syke verter.

2. Viruset kan dyrkes av vertsceller.

3. Bevis for at viruset kan filtreres, viruset filtreres fra et medium som også inneholdt bakterier.

4. Det filtrerte viruset vil produsere tilsvarende sykdom når det dyrkede viruset brukes til å infisere forsøksdyr.

5. Viruset kan isoleres på nytt fra det infiserte forsøksdyret.

6. En spesifikk immunrespons på viruset kan oppdages.

Fra boka (s. 50-51):

«Ingen av disse fire studiene oppfylte alle seks postulatene. Av de fire studiene som sies å bevise at et coronavirus forårsaket denne sykdommen var det ikke en eneste av dem som oppfylte de tre først postulatene, og ingen av dem tok fatt i punkt fire og fem. Ett av studiene hevdet å finne en immunrespons (postulat seks) ved å se på antistoffnivåer fra pasienten.

De to første studiene er ærlige nok til å hevde at det bare er en sammenheng mellom coronavirus og sykdommen. Den tredje studien hevder at coronavirus er «identifisert» som det forårsakende middel. Mens den tredje studien fra McMaster University hevder falskt at coronavirus er sykdomsårsaken og at viruset «satte i gang pandemien», men uten bevis for å støtte disse uttalelsene.

Disse studiene viste aldri at alle mennesker med covid-19 hadde samme sett med symptomer. De renset aldri noe virus fra de syke menneskene; demonstrerte aldri fraværet av viruset fra folk som var friske; de viste aldri at overføring av renset virus kan gjøre at folk blir syke.»

Konklusjon:

«Dette er vitenskapelig svindel av første klasse.»

Hvis myndighetene mener dette som framkommer her fra «Myten om smitte» er feilaktig, ber vi dere kontakte oss omgående. Hvis ikke dere responderer innen fire uker, tar vi det som en bekreftelse fra dere at boka er korrekt.

I tillegg vises til rapport om koronapandemien:

https://bullotidende.wordpress.com/2022/03/12/to-ars-rapporten-fra-folkets-koronakommisjon/

Vi regner med at dere har tilgang til Menneskerettighetene, men for sikkerhetsskyld tar vi med artikkel 13, første del:

1. Enhver har rett til å bevege seg fritt og til fritt å velge oppholdssted innenfor en stats grenser.

Prinsipp basert på vår kristne kulturarv og Grunnloven

Vi innser at myndighetene er under et voldsom press fra oligarkene i FN og WHO (Verdens helseorganisasjon), World Economic Forum, BlackRock med flere. Innbyggernes rettigheter rammes og frihetene svekkes – slik dette nye forslaget fra Helse- og omsorgsdepartementet viser.

Det er derfor nødvendig med å trekke fram et viktig prinsipp – som utgår fra vår kristne kulturarv og Grunnloven.

Dette prinsippet må være allmenngyldig i Norge og resten av verden:

Våre naturgitte rettigheter

Født fri på Guds jord: Den kristne kulturarv – forebygging mot urett fra myndigheter og eliter

Vi trenger å bygge videre på den kristne kulturarv og vår grunnlov.

Det er viktig å ha et åndelig fellesskap i en vanskelig tid.

Samfunnskriser, som korna-pandemien og Ukraina-krigen, har dype årsaker, inkludert spirituelle.

Disse er uttrykt i Bibelen – skriften sentral i vår kristne kulturarv. Her angis det at vi ved Guds hjelp kan stå sammen mot de negative kreftene. Det er to aspekter vi vil peke på i første omgang: Det er Jesu ord: «Gi keiseren det som tilhører keiseren, og Gud det som tilhører Gud!» (Markus 12,17). Og det er innledningen av Evangeliet etter Johannes.

For å ta Jesu ord først, som i praksis betyr: Alt land tilhører Gud. Alt hav tilhører Gud. Alle kropper, med eventuelle utslipp fra disse, tilhører Gud.

Hva kan du da gi keiseren, hva kan du gi investorer og stat? Du kan gi dem deres logoer – ikke et korona-pass som viser din status eller karbon-pass som skal vise ditt forbruk basert på menneskelig kriterier oppstilt av ulike makthavere. Det er ikke naturlig – og må avvises.

Om Evangeliet etter Johannes, kapittel 1:

I begynnelsen var Ordet. Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Alt er blitt til ved ham, uten ham er ikke noe blitt til.

Kort sagt: Alt som er skapt er gjort gjennom Jesus Kristus.

Ordet er Logos. Jesus Kristus, ordet, er iboende i naturen. Og naturen ble skapt gjennom ham. Rekkefølgen, prinsippene i naturen er et produkt av Kristus Logos. Naturen er den første åpenbaringen. Man kan ikke forkaste naturordenens lære.

Jesus Kristus er altså prinsippene og lovene i naturen. Logos - som er naturlovene.

Lovene uttrykker viljen til Logos.

Men menneskene alene har deformert dette.

På samme tid: Mennesket er på sin måte "frelst" når det knytter sinnet til den guddommelige logos.

Jesus sier: "Mennesket lever IKKE av brød alene, men av hvert ord som går ut av Guds munn".

Naturlovene, «The Laws of Nature, Natural Law», kommer ut av Guds munn.

Menneskene kan IKKE leve uten eller i fornektelse av naturlovene.

Og et menneske eller en sammenslutning av mennesker kan ikke eie skaperverket eller deler av skaperverket.

Myndighetene kan ikke ta myndighet over kroppene våre og bruke disse i en form for byttehandel om frihet – som allerede er medfødt og naturgitt.

Naturretten/naturloven: Dette øverste og helligste vernet vi mennesker har er rettighetene vi innehar i kraft av å være levende. Vi her en medfødte rett til å leve som frie og uavhengige individer - fri fra statsmakt og totalitære overgrep mot våre naturgitte, medfødte og ukrenkelige rettigheter

Alt som er skapt av Gud, av naturen, har forrang overfor menneskeskapt juss.

All lov må hente sin autoritet fra noe. Hvis du henter autoritet som ikke har legitimitet, men som kun henter sin kraft fra interesser, så må den tape fordi naturretten er sterkere.

Når vi bruker «lov», beskriver vi derfor et system basert på Guds lover, men utvidet til å omfatte lovgivning og andre lover og kjennelser. "Lov"-delen er skapt av Gud. Resten er skapt av mann - mannens lov.

Under loven er du en skapning av Gud, en sjel levende og inkarnert som et menneske av kjøtt og blod, født fri for enhver plikt overfor enhver annen mann eller selskap, med fri vilje og absolutt ansvar for sine handlinger overfor Gud.

Offentlige lover eksisterer for å gi «FORDELER og PRIVILEGIER» til borgere som godtar å bli styrt. Regjering, «Government», betyr «to govern» (control of) ment (the mind).

Fordeler og privilegier tilraner seg ikke FØDSELSRETT, rettigheter som er medfødte eller iboende. Dermed erstatter fødselsrett lover, mandater og unntak.

Kroppslig autonomi er en FØDSELSRETT. Du kommer til denne verden alene. Du forlater denne verden alene, uten godkjenning fra myndighetene.

Bibelen ble tatt inn som lov av President Ronald Reagan i 1982, og året etter, 1983 ble erklært «The year of the Bible».

Konklusjon: Prinsippene framlagt her, basert på vår kristne kulturarv, er ikke forenlig med tiltak som korona-pass eller mulig karbon-pass eller lignende innretninger. Disse må avvises. De naturgitte prinsipper står over regler skapt av politikere og byråkrater med innflytelse fra vitenskapsfolk, gigantiske selskaper med mer.

(Når det gjelder ethvert mandat, er det viktig å forstå at alle unntak (medisinsk, religiøs eller filosofisk/personlig tro) er fundamentalt ulovlig, fordi de overfører en iboende menneskelig RETTIGHET til et PRIVILEGE, under forutsetningen om at du erkjenner, og dermed ofrer eller mister dine naturlige FØDSELSRETT til en ekstern autoritet.)

Jeg konkluderer igjen:

Dette forslaget om en ny forskriftshjemmel i smittevernloven § 4-3 a må avvises.