Høringssvar fra Pro Sentret

Dato: 10.12.2021

Høringssvar: ENDRINGER I STRAFFELOVEN OG SKADESERSTATNINGSLOVEN (SKJULT PERSONFORFØLGELSE MV.)

Saksbehandler: Ida Kock

Dato: 10.12.2021

Pro Sentret er et nasjonalt kompetansesenter innen prostitusjon og Oslo kommunes tjenestetilbud til personer som har erfaring fra sexsalg.

Pro Sentret stiller seg positiv til lovforslaget, med noen merknader.

6.3.4 Valg av avgrensningskriterium. Bør det fortsatt være et vilkår at handlingene er «egnet til å fremkalle frykt eller engstelse»?

Departementet ber om innspill på om hvorvidt der er behov for en tilføyelse som presiserer at straff ikke forutsetter oppdagelse. Pro Sentret stiller seg positivt til en slik tilføyelse.

7.1 Er det behov for et styrket strafferettslig vern mot krenkende fotografering?

For personer som selger sex er konsekvensene av spredning av bildemateriale ofte katastrofale. Mange ganger er ikke familie og venner kjent med at vedkommende selger sex. Vi kjenner til flere eksempler på utpressing i form av å true med å avsløre vedkommende for nærstående ved hjelp av bildemateriale. Bildematerialet har i disse eksemplene hovedsakelig vært bilder tatt fra annonser, men det finnes ikke noe som tilsier at bilder tatt i skjul ikke skulle kunne bli brukt i slike tilfeller.

Pro Sentrets brukere er svært sårbar for krenkende fotografering. Et gjentakende problem er filming og fotografering i gateprostitusjonsområdet (Kvadraturen) i Oslo. Dette handler i hovedsak om journalister som filmer og fotograferer til diverse reportasje, ofte som illustrasjonsmateriale det vil si ikke av typen undersøkende journalistikk. I de tilfeller Pro Sentret er kjent med, har filmingen/fotograferingen ofte skjedd i bil og uten å be om samtykke fra de som blir filmet. I de ferdige reportasjen har anonymiseringen ofte vært mangelfull (med sladding kun av ansikt) og enkelte har kjent igjen både seg selve og andre i gateprostitusjonen. Noen ganger filmer/fotograferer også privatpersoner med hensikt å krenke personene som selger sex. De som har blitt berørt av denne type filming/fotografering opplever det som svært belastende og føler sterk uro for å bli gjenkjent av personer som ikke vet at de selger sex. Dette faller for så vidt utenfor området dette lovforslaget berører, ettersom dette er noe som skjer i det offentlige rom, men er likevel hensiktsmessig å nevne i sammenhengen.

Pro Sentrets brukere vil også være sårbare for krenkende fotografering fra kunder. Dette kan skje i selgerens eller kundens hjem, hotellrom og andre steder utenfor det offentlige rom. Uansett om gjerningsmannen har til hensikt å krenke eller skremme med slike bilder/videoer, eller kun ha dem til eget bruk, vill dette skape stress og uro hos selger.

Pro Sentret stiller seg positiv til et styrket strafferettslig vern mot krenkende fotografering.

Med vennlig hilsen,

Bjørg Norli, leder

Ida Kock, spesialkonsulent