Høringssvar fra Norske Kvinners Sanitetsforening

Dato: 13.12.2021

Norske Kvinners Sanitetsforenings innspill til høring om endringer i straffeloven og skadeserstatningsloven (skjult personforfølgelse mv.)

Norske Kvinners Sanitetsforening (N.K.S.) er Norges største kvinneorganisasjon med over 42 000 medlemmer og 600 lokalforeninger.

N.K.S. støtter at skjult personforfølgelse kriminaliseres og at det strafferettslige vernet mot krenkende fotografering og filming styrkes.Vi støtter departementets syn på presisering i § 266 a om at straff ikke forutsetter at den fornærmede oppfatter handlingen på gjerningstidspunktet. Vi støtter også departementets forslag om styrket strafferettslig vern mot krenkende fotografering både der det har karakter av overvåking, men også i rene, enkeltstående tilfeller. Dette vil, slik departementet nevner, også kunne forbygge spredning av krenkende bilder som kan få omfattende og langvarige helsemessige konsekvenser for den fornærmede.

N.K.S. mener disse endringene er viktig i arbeidet med kvinners sikkerhet og for motarbeidelse av vold i nære relasjoner.

Med vennlig hilsen

Norske Kvinners Sanitetsforening

Grete Herlofson, generalsekretær

Aurora Eck Nilsen, politisk rådgiver