Høringssvar fra Nordland statsadvokatembeter

Dato: 13.12.2021

Høring - endringer i straffeloven og skadeserstatningsloven (skjult personforfølgelse mv.)

Det vises til departementets høringsnotat og høringsbrev 13. september 2021 med høringsfrist 13. desember 2021.

Nordland statsadvokatembeter slutter seg til de foreslåtte endringer i straffeloven knyttet til skjult personforfølgelse ogde foreslåtte endringene i skadeerstatningsloven § 3-3 og departementets forslag om et nytt straffebud mot (krenkende) hemmelig fotografering. Endringene bringer etter vårt syn rettstilstanden i samsvar med det som bør være straffbart. Endringsforslagene er også balanserte og treffer det å foreta planlagt, skjult kikking og/eller fotografering inn i andres leiligheter/private sfære selv om dette ikke oppdages/oppfattes av fornærmede.

Rent lovteknisk er det veldig bra at det i lovforslaget er uttrykkelig presisert i lovteksten at straff etter straffebudet om personforfølgelse ikke forutsetter at fornærmede oppfatter forfølgelsen på handlingspunktet, jf. lovutkastet § 266a andre punktum i høringsnotatet punkt 9.1. En slik presisering er klargjørende og vil styrke forutberegneligheten.

Vi er også enig i at det i straffebud om hemmelig fotografering presiseres i lovteksten at straffebudet ikke rammer fotografering eller filming som er forsvarlig ut fra formålet og forholdene ellers, jf. lovutkastet § 269 andre ledd i høringsnotatet punkt 9.1. En slik presisering er klargjørende, og hensynet til klarhet og forutberegnelighet taler for en slik unntaksregel. Uten unntaksregelen måtte man falle tilbake på den alminnelige rettsstridsreservasjon, noe som ikke er en god løsning.

Nordland statsadvokatembeter støtter de foreslåtte endringene i straffeloven, skadeerstatningsloven og nytt straffebud mot hemmelig fotografering mv.