Høringssvar fra Juridisk rådgivning for kvinner - JURK

Dato: 13.12.2021

Justis- og beredskapsdepartementet DEP

postmottak@jd.dep.no

Oslo, 13.12.21

HØRING OM ENDRINGER I STRAFFELOVEN OG SKADESERSTATNINGSLOVEN (SKJULT PERSONFORFØLGELSE MV.)

Juridisk rådgivning for kvinner (JURK) viser til høringsbrev av 13. september vedrørende forslag til endringer i straffeloven og skadeserstatningsloven (skjult personforfølgelse mv.). Vi takker for tilliten som høringsinstans.

JURK er et uavhengig rettshjelptiltak som skal bidra til at alle kvinner er bevisste sin rettsstilling og til at likestilling praktiseres. JURK drives av jusstudenter i samarbeid med daglig leder og fagrådgiver. Vi yter tilpasset hjelp til selvhjelp til alle som definerer seg som kvinner og som har et udekket rettshjelpsbehov, gjennom rettsinformasjon, rettspåvirkning og bistand i konkrete saker.

Vårt tilbud gjelder for kvinner over hele landet og all hjelp er gratis. Vi bistår i saker innenfor en rekke rettsområder av velferdsmessig betydning for kvinner. Deriblant gir vi rettighetsinformasjon om alle typer vold og ved anmeldelse, og vi uttaler oss på bakgrunn av de erfaringer vi har gjort oss gjennom dette arbeidet.

1. Innledende bemerkninger/prinsipielle synspunkt

JURK vil innledningsvis bemerke at vi stiller oss positive til departementets forslag om endringer i straffeloven i høringsnotatets punkt 9.

Stalking, krenkende bildedeling og snikfotografering/filming er et stort problem, som med den teknologiske utviklingen har fått en fornyet og forsterket aktualitet og effekt. De nye straffebudene mot bildedeling i straffeloven § 267 a og 267 b fra 1. juli i år er et skritt i riktig retning for å imøtegå dette problemet, og departementets lovforslag i høringsnotatet er en ytterligere oppfølging av dette arbeidet. Det er utallige eksempler på kvinner som får sin personlige integritet krenket og sin følelse av trygghet fratatt gjennom forfølgelse fysisk og digitalt, spredning av nakenbilder/filmer for å nevne noe. Den mye omtalte høyesterettsdommen inntatt i HR-2019-563 viste enda et eksempel hvordan kvinner mangler tilstrekkelig rettsvern mot denne typen krenkelser.

JURK vil i det følgende komme med noen merknader til enkelte av punktene i forslaget.

2. JURKs bemerkninger

JURK støtter de vurderingene som fremkommer i punkt 6.1 og er enig med departementet i at det er behov for lovendring som sikrer at skjult personforfølgelse er straffbart. Vi viser særlig til det som er gjentatt på side 22 om «rovstalking».

Departementet foreslår å endre straffeloven § 266 a (alvorlig personforfølgelse) slik at den også rammer alminnelige overtredelser av forbudet mot personforfølgelse. Endringen som foreslås innebærer i tillegg at det ikke skal være et vilkår for straff at det ligger innenfor tiltaltes forsett at fornærmede skal oppfatte krenkelsen, eller at fornærmede rent faktisk oppdager hendelsen. JURK støtter dette forslaget. Vi støtter også at § 266 om hensynsløs atferd beholder kravet til forsett om at fornærmede skal oppfatte krenkelsen og at fornærmede rent faktisk oppdager den krenkende handlingen.

Vi viser til sivilsamfunnets «Norsk skyggerapport til Istanbulkonvensjonen 2020» og det som står skrevet om artikkel 34. Rapporten er skrevet av JURK, sammen med en rekke andre organisasjoner. Når det gjelder statens implementering i § 266 og 266 a uttales det:

«Problemet med både bestemmelsen og praksis er at den kun omfatter de tilfellene der det er gjerningsmannens forsett at fornærmede skal oppfatte krenkelsen og at fornærmede blir kjent med handlingen, samt at stalkingen fremkaller frykt og engstelse.69 En bekymring ved utformingen av stalking-bestemmelsen er at den ikke omfatter de tilfellene der fornærmede ikke er kjent med stalkingen.»1

Den ferdigstilte rapporten ble signert av 26 organisasjoner. Det er derfor bred konsensus blant sivilsamfunnet om at også tilfellene der fornærmede ikke er kjent med stalkingen bør omfattes.

I tillegg mener JURK at det et behov for vern mot hemmelig/skjult filming og fotografering. Ut i fra departementets vurderinger i 6.3.2 forstår JURK det slik at også disse handlingene er omfattet av gjerningsbeskrivelsen i § 266 a, hvis det skjer som ledd i gjentatt personforfølgelse. Vi er positive til denne presiseringen, og ber om at den inntas i forarbeidene til lovendringen.

Videre er vi positiv til departementets forslag til ny § 269 om hemmelig fotografering. JURK støtter departementets forslag om at også enkeltstående tilfeller av hemmelig fotografering og filming i bolig og andre steder i privat sfære skal være straffbart.

Vi vil imidlertid rette oppmerksomhet til en uklarhet i høringsnotatet. Vi stiller spørsmålstegn ved om departementet ønsker å avgrense til gjentatte tilfeller av skjult kikking rettet mot samme fornærmede, eller om det er tilstrekkelig for straff etter nye 266 a at gjerningspersonen driver planlagt og gjentatt kikking mot ulike fornærmede, slik som HR-2019-563 kan illustrere. JURK har forståelse for de vanskelige grensedragningene og håndhevingsituasjonene et enkelt tilfelle av skjult kikking mot en person kan medføre, som departementet viser til i høringsnotatet punkt 7.2. Vi ber imidlertid departementet utrede nærmere et forslag som vil ramme gjentakende, planlagt skjult kikking overfor flere fornærmede, eksempelvis i et nabolag, og utrede hva konsekvensene av en slik endring faktisk blir. Dette er særlig med tanke på tilfellene som beskrevet som forberedelser til ytterligere kriminelle handlinger, «rovstalking», som det står skrevet om i høringsnotatet, og tilfeller som i HR-2019-563 hvor en tidligere forvaringsdømt seksualforbryter bedriver gjentatt skjult kikking mot flere ulike fornærmede.

For Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)

Martine Klein Johanne Hjelde

saksbehandler saksbehandler

Thea Austgulen

fagrådgiver

Kilder:

1) Amnesty International m.fl. (2020): “Norsk skyggerapport til Istanbulkonvensjonen 2020” s. 32.