Høringssvar fra Statens vegvesen

Dato: 01.09.2021

Vi viser til Samferdselsdepartementets brev av 20. juli 2021 hvor dere sender EU-kommisjonens forslag til revidert forordning (EU) 2019/631 på høring. Denne forordningen er implementert i forskrift av 28. desember 2018 nr. 2247 om krav til CO2-utslipp mv. for produsenter av person- og varebiler. Rettsakten erstattet fra 1. januar 2020 de tidligere forordningene (EF) nr. 443/2009 og (EU) nr. 510/2011. EU-kommisjonens forslag er nå til behandling i Europaparlamentet og Rådet, og innholdet i den endelige rettsakten gjenstår å se etter behandlingen der.

Forordning (EU) 2019/631 er resultatet av en nylig omarbeiding av regelverket som setter målkrav til gjennomsnittlige CO2-utslipp fra nye person- og varebiler. CO2-reduksjonsmålene er rettet mot bilfabrikantene. De foreslåtte endringene gjelder et begrenset antall bestemmelser i forordningen. I hovedsak går endringene ut på å skjerpe målkravet for 2030 og sette nye, ambisiøse reduksjonsmål for 2035.

Dagens insentivordning for å øke andelen null- og lavutslippsbiler, en ordning som gjør det fordelaktig for produsentene å ha null- og lavutslippsbiler blant sine modeller, er foreslått fjernet fra 2030. Det begrunnes med at markedsopptaket av slike kjøretøy vil ble drevet av de strengere CO2-målene som gjelder fra samme år, noe som innebærer at fabrikantene må øke andelen nullutslippsbiler. Kommisjonen foreslår også at reglene om alternative reduksjonsmål for fabrikanter av små volum fjernes fra 2030. Unntak vil fortsatt gjelde for fabrikanter som har færre enn 1000 årlige registreringer. EU-kommisjonen sier disse endringene vil bidra til å forenkle regelverket.

Det er ikke foreslått endringer i nivået på sanksjonsavgiften fabrikantene må betale dersom de ikke overholder sine reduksjonsforpliktelser. Det er heller ikke foreslått endringer i overvåknings- og rapporteringsregimet. Kommisjonen sier at forslaget dermed ikke vil øke administrasjonskostnadene for fabrikantene eller nasjonale myndigheter. I Norge er det Statens vegvesen som håndterer rapporteringsforpliktelsene som følger av forordning (EU) 2019/631. Årlig rapporterer vi en rekke tekniske data om nye personbiler og varebiler som har blitt registrert i Norge, og dette vil fortsette også etter en revisjon av forordningen.

Statens vegvesen støtter de mer ambisiøse klimamålene som EU-kommisjonen her legger opp til. Norge har selv klare mål for reduksjon av utslipp av klimagasser. Et ambisiøst EU vil være en viktig bidragsyter for at vi skal kunne nå våre egne nasjonale mål og forpliktelser etter Paris-avtalen.

Strengere CO2-reduksjonsmål vil bidra til å akselerere utrullingen av nullutslippskjøretøy. I Norge er det en målsetning om at nye personbiler og lette varebiler skal være nullutslippskjøretøy i 2025. Markedsandelen av nye nullutslippsbiler i Norge er allerede høy, og markedet her til lands er modent. Ved at bilfabrikantene med dette forslaget nå raskere må over på nullutslippskjøretøy, vil formodentlig også dette komme norske forbrukere og Norges nullutslippsmål til gode.

Vi ser at post-Euro 6/Euro 7 for lette kjøretøy har potensiale til å forlede industrien til å investere store beløp i en utgående teknologi knyttet til forbrenningsmotoren. Vi er bekymret, i den grad dette fører til en ressursknapphet i forhold til finansiering og menneskelige ressurser for utvikling av nullutslippsløsninger. Et tydelig signal vil være å også bruke post-Euro 6/VI arbeidet til å fremme nullutslipp, ved å ha fokus på tunge kjøretøy (Euro VII) i dette arbeidet.