Høringssvar fra Energigass Norge

Dato: 01.09.2021

Nullutslipp og biogass må likestilles i EUs planer

Energigass Norge viser til utsendt høringsbrev fra Samferdselsdepartementet av 20. juli 2021 EUs forslag til revidert forordning om CO2-utslippskrav til person- og varebiler (EU) 631/2019

Energigass Norge mener det er nødvendig å redusere utslippene fra person- og varebiler, men at i tillegg til el og hydrogen (som defineres som nullutslipp), må en også ta i bruk biogass som drivstoff.

Her viser vi til vedtak 1007 i saken: Representantforslag om å fjerne de statlige barrierene for økt produksjon og bruk av biogass Dokument 8:231 S (2020-2021), Innst. 468 S (2020-2021)

· Stortinget ber regjeringen om å endre bruken av begrepet nullutslipp i alle statlige målsettinger og planer til nullutslipp og biogass, dette i den hensikt å likebehandle biogass med elektrisitet og hydrogen, og denne begrepsbruken skal gjelde allerede vedtatte og fremtidige planer.

Energigass Norge ber norske myndigheter fremme dette synet i drøftingene med EU, med denne begrunnelsen:

1. Forskning og en rekke analyser av produsert biogass fra norske biogassanlegg, viser at biogass er klimanegativ i forhold til bruk av diesel til transport, når er vurderer hele livsløpet fra innsamling av råstoff til bruk. Klimanegativ vil si at det slippes ut mindre CO2 enn det tas opp.

2. Biogass er sirkulærøkonomi i praksis ved at en produserer drivstoff og gjødsel fra slam og organisk avfall, som ellers ikke har noen verdi. Ved produksjon av biogass fra husdyrgjødsel, reduseres også utslippene av klimagasser og gjødselen foredles slik at den tas raskere opp i jordsmonnet.

3. Dagens regler for nullutslipp ser kun på utslippene fra det enkelte kjøretøyet og ikke hvordan elektrisitet og hydrogen er produsert. EU bruker livsløpsvurderinger i andre sammenhenger, og bør også legge vekt på det når det gjelder valg av energiformer til person og varebiler.

4. I stortingets Innst. 468 (2020-2021) og Innst. 325 S (2020-2021) Klimaplan for 2021 - 2030, gis det også tydelig signaler om en fremtidig satsing på biogass.