Høringssvar fra Norsk Hydrogenforum

Dato: 01.09.2021

TilSamferdselsdepartementet


Deres referanse: 21/1910

Deres dato: 20.7.2021

Vår. ref. ITW/Høring/(EU) 631/2019

Vår dato: 1.9.2021

Innspill til forslag til revidert forordning (EU) 631/2019

Norsk Hydrogenforum (NHF) er en nasjonal bransjeforening for hydrogen som representerer store og viktige deler av industrien, transportsektoren og forsknings- og utdanningsmiljøene i Norge. NHF takker for muligheten til å komme med innspill til revidert forordning om CO2-utslippskrav til person- og varebiler.

Innledning

EUs utslippskrav til person- og varebiler er en svært viktig driver av utviklingen for utslippsfrie kjøretøy. Etter at Norge i flere år har fått en enestående posisjon når det gjelder å ta i bruk elektriske personbiler, ser vi nå at det er en positiv utvikling også i andre land. Det skyldes ikke minst et samspill mellom EUs og nasjonale myndigheters krav, og bilprodusentenes utvikling av nye utslippsfrie modeller som i større grad dekker markedets behov. Så langt gjelder dette i stor grad batterielektriske personbiler og varebiler, da det foreløpig er færre hydrogendrevne modeller tilgjengelig. NHF mener imidlertid at også hydrogendrevne personbiler og lette varebiler blir en nødvendighet dersom målene for utslippsreduksjon i Fit for 55 skal nås, og dersom ambisjonene i nasjonal transportplan (NTP 2022-2033) skal oppfylles.

Vurdering av utslippskravene

Forslaget til revidert forordning innebærer uforandrede krav i 2025, skjerpede krav i 2030 og nytt krav om nullutslipp i 2035. Norge har vist at det er mulig å omstille kjøretøysflåten raskere enn det noen av EUs medlemsland har gjort. Andre land kommer nå etter. I Tyskland var det en økning i nyregistrerte elektriske personbiler fra 2019 til 2020 på 206 %[1]. For tiden ser vi en kraftig økning også av andelen av elektriske nyregistrerte varebiler i Norge.

Verden har ingen tid å miste når vi skal redusere CO2-utslippene. Det er derfor viktig å forsterke kravene til bilprodusentene så de forserer utviklingen ytterligere, slik at man får redusert utslippene raskere. NHF mener derfor at EU må skjerpe utslippskravene for personbiler og lette varebiler ytterligere, i forhold til det forordningen foreslår:

NHF har følgende innspill:

2025 (Article 1, paragraf 4)

- Personbiler: Endres fra 15 % til 25 %

- Lette varebiler: Endres fra 15 % til 20 %

2030 (Article 1, paragraf 5)

- Personbiler: Endres fra 37,5 % til 70 %

- Lette varebiler: Endres fra 31 % til 60 %

2035: 100 % reduksjon for begge segmenter (som foreslått i forordningen).

NHFs vurdering av hydrogen til personbiler og lette varebiler

Den store elbilsuksessen i Norge har vist at det er mulig å få til en krevende endring når det blir lagt til rette for det. NHF mener at det også er behov for brenselcelleteknologi til personbiler og lette varebiler. I mange land med svakt strømnett vil en elbilsatsing lik den vi ser i Norge, bli svært krevende grunnet store system- og kostnadsbarrierer. I disse landene vil hydrogenbiler spille en viktig rolle i omstillingen.

Selv om utviklingen har tatt tid, ser vi at stadig flere bilprodusenter vil ha hydrogenbiler som en del av sitt produktspekter. Et større utvalg av personbiler for hydrogen vil øke attraktiviteten også i det norske markedet. Det er interesse for bruk av hydrogenbiler blant annet i drosjenæringen, og dette vil kunne bidra svært positivt for å redusere utslippene i byområdene. Hydrogen er også svært relevant for varebiler som trenger lang rekkevidde og kort fylletid. I tillegg er det stor interesse fra transportbedriftene for bruk av hydrogen til tungtransport. Norge er et land med store avstander, vi kjører gjerne større biler, og mange hytteområder i distriktene opplever utfordringer med nettkapasitet knyttet til lading.

Vi mener derfor at hydrogen har en viktig rolle å spille i Norge for alle kjøretøysegmenter. Den utviklingen som skjer hos bilprodusentene som en følge av blant annet strengere utslippskrav fra EU, vil være med å drive utviklingen av teknologi og øke modellutvalget, og dermed bidra til at også vi i Norge kan nå våre utslippsmål innen transportsektoren.

Med vennlig hilsen

Norsk Hydrogenforum

Ingebjørg Telnes Wilhelmsen

Generalsekretær

[1] Kilde: www.acea.be