Høringssvar fra Bilimportørenes Landsforening

Dato: 30.08.2021

Bilimportørenes Landsforening (BIL) viser til høring om revisjon av EU-kommisjonens forordning om CO2-utslippskrav til person- og varebiler. Forslaget reviderer forordning (EU) nr. 631/2019.

BIL støtter forslaget, som er i tråd med EUs økte ambisjoner for reduksjon av CO2-utslipp med 55 % innen 2030 sammenlignet med 1990 ("Fitfor55").

Forslaget er dessuten relativt ukomplisert for Norges vedkommende, fordi Norge allerede har vesentlig høyere ambisjoner enn EU for reduksjon av CO2-utslipp fra person- og varebiler, noe som er godt illustrert ved en markedsandel for elbiler i personbilsalget på godt over 50 %.

En viktig merknad til ovenstående, og en konsekvens av forslaget, er at Norges satsing på ladeinfrastruktur må økes vesentlig. Det er allerede en kjensgjerning at utbygging av ladeinfrastruktur henger etter utviklingen av bilparken. Her må norske myndigheter ta ansvar og bidra betydelig mer enn hva som har vært tilfelle til nå, etter prinsippet om at "har en sagt A, må en også si B".
Økningen i tilgjengelig ladekapasitet må opp til samme nivå som økningen i antall elbiler i bilparken. Det har vist seg at dette ikke kan løses av markedskreftene alene, noe som henger nøye sammen med at markedskreftene allerede er "boostet" gjennom de ekspansive insentivene Norge har innført for kjøpere og brukere av nullutslippsbiler.
Dette er i tråd med at EU har satt krav til ladeinfrastruktur i form av antall kW tilgjengelig ladekapasitet pr. registrerte elbil.