Høringssvar fra Biogass Norge

Dato: 27.09.2021

Biogass i sjøtransport øker raskt - noe EU legger til rette for

Så langt har det vært lite bruk av biogass i norsk sjøtransport, men dette er en utvikling som vil endre seg raskt. EUs foreslåtte endringer i FuelEUMaritime og i ETS, vil utløse økt etterspørsel etter biogass fra rederier. I DNV outlook 2021 pekes det på bærekraftig biogass (LBG/bio-LNG) som en av klimaløsningene i fremtiden i maritim sektor.

Allerede i 2025 pålegges skip over 5000 tonn en rapporteringsplikt på utslipp. For rederier som har LNG-skip vil det å blande LNG og bærekraftig biogass på skipene bidra til utslippskutt som de kan benytte i sine utslippsregnskap. Dette er en effekt som kan tas ut også på kort sikt.

Det at EU har varslet en politikkendring på dette feltet har trigget etterspørsel etter bærekraftig biogass fra norske produsenter, men vi mangler nødvendig infrastruktur i havnene for å fylle biogass.

Biogass Norge har derfor foreslått å etablere en støtteordning til fyllestasjoner/terminaler på samme måte som for tungtransporten. Dette er en verdikjede som absolutt bør prioriteres når Norge skal implementere EUs regelverk og lage egne nasjonale ordninger. Utviklingen går raskt, så norske myndigheter oppfordres til å skru opp tempoet i forhold til utviklingen i maritim sektor.

Et nytt marked for utslippVed innføring av rapportering på utslipp vil rederier som overoppfyller utslippskrav kunne selge differansen i et åpent marked til andre aktører som ikke klarer å oppfylle sine utslippskrav. Markedet for omsetting av disse utslippene eksiterer ikke i dag, og måten regelverket utformes på fra norsk side vil naturligvis få betydning for norske aktører. For biogassaktørene er det viktig at dette skjer på en måte som ivaretar norsk konkurranseevne. Isolert sett kan dette markedet være en god mulighet for norske biogassprodusenter og distributører.

Mvh

Pia Farstad von Hall