Høringssvar fra Energigass Norge

Dato: 27.09.2021

Energigass Norge (EGN)

FuelEU Maritime Innspill

Energigass Norge anser forslaget som godt utformet og stiller seg bak de foreslåtte delmålene som er satt frem mot 2050. Vi setter pris på tydelige krav og regler som kan bli med på å tydeliggjøre veien mot målet – men vi har enkelte punkt som vi stiller oss kritiske til og som bør tas med i videre arbeid.

Energigass Norge mener man skal man ta hensyn til helheten når man skal vurdere klima- og miljøavtrykk, ikke bare utslipp fra kjøretøyet, såkalt “tail-pipe”. I kommisjonens forslag heter det at en bør ta utgangspunkt i "well-to-wake» ved beregning av utslippstall av drivstoff. Dette synes vi er positivt. Men på den bakgrunn bør også biogass innlemmes i kategorien nullutslipp på lik linje med fornybar elektrisitet og grønn hydrogen.

Energigass Norge ønsker å understreke viktigheten av å støtte utviklingen av biogassproduksjon. Biogass er en del av løsningen for å nå skipsfartens høye miljø- og klimamål, og fortjener å bli verdsatt deretter. Per dags dato er innfasing av biogass den mest egnede metoden/teknologien for innfasing av nullutslipp-alternativer i skipsfarten. Dagens LNG-skip kan umiddelbart ta i bruk biogass. Ved å ikke klassifisere biogass som nullutslipp vil en straffe de rederiene som i en tidlig fase investerte i skip som gav lavere klima- og miljøutslipp.

Dagens LNG-skip kan bruke så mye biogass som er tilgjengelig og dekke resten med LNG. På seilas til områder uten biogass kan de bunkre LNG. Denne vekselsbruken gjør risikoen ved å bytte til biogass mye mindre enn ved skifte til f.eks. ammoniakk og hydrogen, og reduserer ikke skipets operasjonsradius

Fra et EU-perspektiv anslås tilførselen av flytende biogass (LBG) å øke kraftig, og den gjødselbaserte biogassproduksjonen for bruk i internasjonal skipsfart anslås å øke fra ca. 2% i 2030 til omtrent 5-6% i 2050 i henhold til European Biogas Association (EBA).

I kommisjonens forslag blir det nevnt at LNG vil stå for 19% av internasjonal drivstoffmiks innen 2050 – hovedsakelig pga. strengere krav til luftforurensning. En satsning på biogass til skipsfart vil derfor være en god løsning – også på lengre sikt.