Høringssvar fra Econa

Dato: 15.09.2021

Econa: Høringsinnspill til Europakommisjonens forslag til en ny Co2-grensetilpasningsmekanisme (CBAM)

Econa er interesse- og arbeidstagerorganisasjon for mer enn 26.000 økonomer. Vi ønsker å bidra med vår kompetanse til å løse klimautfordringene på en mest mulig effektiv og hensiktsmessig måte.

Norsk næringsliv må samarbeide med både EU og andre land for å få på plass internasjonale løsninger på klimautfordringene. Det er viktig at næringslivet er i forkant og holder seg oppdatert på kommende reguleringer og lovverk fra EU.

For å øke farten på den grønne omstillingen, bør ikke myndighetene være redde for å aktivt bruke økonomiske virkemidler, særlig forhøyning/reduksjonen av skatter og avgifter. For mange av utfordringene den grønne omstillingen møter, finnes det gode løsninger i politiske tiltak.

Econa mener norske myndigheter bør gi sin fulle støtte til Europakommisjonens forslag til en ny Co2-grensetilpasningsmekanisme (CBAM). Det er tre hovedgrunner til dette:

1 - Prinsippet om at «forurenser betaler»

2 - Nasjonale utslipp, internasjonale klimamål

3 - Økt attraktivitet for norske produkter og industri

Prinsippet om at «forurenser betaler»

Et bærende prinsipp i økonomisk teori, er at forurenser skal betale for de skader som deres aktivitet påfører miljøet og klimaet. Negative eksternaliteter, som skadelige effekter av klimagassutslipp og miljøødeleggelser, må betales for av den som forurenser. Det er et bærende prinsipp for norske klima- og miljøavgifter som skal sikre en best mulig ressursutnyttelse ved at forurenser stilles overfor relevante kostnader som påføres samfunnet.

Det er imidlertid et smutthull for importerte varer. I de fleste tilfeller er disse klimaavgiftene lavere enn hva produsenter i Norge vil måtte betale. Smutthullet blir større når CO2-avgiftene i Norge økes.

Vi økonomer vet at penger styrer adferd. Når en vare ankommer Norge bør det stilles krav om deklarering av tilhørende miljøutslipp og klimagassutslipp, og en deklarering av hvilke avgifter som er betalt for å kompensere for dette.

Først da får vi like konkurransevilkår mellom land som tar miljø- og klimautfordringene på alvor, og land som lukker øynene fordi egen økonomi nyter godt av klima- og miljøødeleggelser.

EU-kommisjonen adresserer selv dette økonomiske prinsippet i forslaget.

Econa mener derfor at CBAM kan være en løsning for å sikre at prinsippet om at forurenser betaler, håndheves likt i alle land og markeder.

Nasjonale utslipp, internasjonale klimamål

Globale utfordringer krever globale løsninger, og Norge kan sammen med EU ta et lederskap i denne utviklingen. Klimagassutslipp er en negativ eksternalitet der landet hvor utslippene skjer ofte ikke er landet hvor klimaproblemene merkes. Reduksjon av klimagassutslipp fordrer derfor grenseoverskridende løsninger.

Uten en internasjonal klimatoll, øker også risikoen for karbon-lekkasje. Internasjonal frihandel og konkurranse mellom landene fører til at fabrikkene legges til land som krever ingen eller minimale avgifter for forurensning. Når varen ankommer Norges grense, stilles det ikke spørsmål om det er betalt avgifter for de miljøødeleggelsene som følger med varen. Det er en problematisk tilnærming til de globale klimautfordringene.

EU-kommisjonen adresserer selv risikoen for karbon-lekkasje gjentatte ganger i sitt forslag, og refererer til CBAM som et essensielt element i verktøykassen for å hindre karbon-lekkasje.

Econa mener derfor at CBAM kan være en løsning for å redusere risikoen for karbon-lekkasje, at Norge tar en ledende posisjon i klimautfordringene sammen med EU, og at vi når internasjonale klimamål.

Økt attraktivitet for norske produkter og industri

Strengere utslippskrav fra norske myndigheter er et konkurransefortrinn for norsk industri. Høye utslippskostnader for CO2 gjør at norsk industri utvikler og tar i bruk ny teknologi for å redusere sine utslipp. Dette gir norsk industri og norske produkter et fortrinn på to måter: For det første er har de et fortrinn overfor kunder som verdsetter bærekraft og lave klimagassutslipp. For det andre er de bedre rustet når CO2-kostnadene internasjonalt øker – noe som vil være nødvendig for å innfri Paris-avtalens mål.

Econa mener derfor at CBAM kan gi norsk industri og norske produkter et fortrinn i markedet.