Høringer

Høring - finansforetaks levering av kontrollopplysninger til skattemyndighetene

Finansdepartementet sender på høring forslag om en ny bestemmelse i skatteforvaltningsforskriften om at skattemyndighetene kan innhente kontrollopplysninger fra banker og andre finansforetak gjennom en automatisert oppslagstjeneste. Oppslagstjenesten innebærer en forenkling for skattemyndighetene og finansforetakene ved utvekslingen av kontrollopplysninger.

Status: På høring

Høringsfrist: 19.12.2023

Vår ref.: 21/4742

Finansdepartementet sender med dette på høring forslag til en bestemmelse i skatteforvaltningsforskriften om at skattemyndighetene kan innhente kontrollopplysninger fra banker og andre finansforetak gjennom den automatiserte oppslagstjenesten utviklet i prosjektet DSOP Kontrollinformasjon. Oppslagstjenesten innebærer at skattemyndighetene gis tilgang til opplysninger i et forhåndsdefinert format, uten krav om manuell behandling fra finansforetakets side.

Høringsinstansene bør vurdere om saken bør sendes til underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemsorganisasjoner e.l.

Høringsfristen er 19. desember 2023. For å gi høringsuttalelse, gå til høringen på www.regjeringen.no og bruk den digitale løsningen for høringsuttalelse ved å klikke på «Send inn høringssvar». Høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova og vil bli publisert på våre nettsider.

Med hilsen

Rino S. Lystad  e.f.
fagdirektør

                                                                            Maria Marthins Taaje
                                                                            lovrådgiver

Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Barne- og familiedepartementet
Forsvarsdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Justis- og beredskapsdepartementet
Klima- og miljødepartementet
Kommunal- og distriktsdepartementet
Kultur- og likestillingsdepartementet
Kunnskapsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Olje- og energidepartementet
Samferdselsdepartementet
Utenriksdepartementet
Akademikerne
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Bedriftsforbundet
Datatilsynet
Den Norske Advokatforening
Den norske Revisorforening
Direktoratet for økonomistyring
Domstolsadministrasjonen
Finansforbundet
Finans Norge (FNO)
Finanstilsynet
Folketrygdfondet
Hovedorganisasjonen Virke
KS
Landsorganisasjonen i Norge
NITO - Norges ingeniør- og teknologorganisasjon
Norges Bank
Norges Bondelag
Norges Fiskarlag
Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund
Norges Rederiforbund
Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Norsk Økokrimforening (NØF)
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Regelrådet
Regnskap Norge
Skattebetalerforeningen
Skatteetaten
SMB Norge
Statistisk sentralbyrå
Storbedriftenes skatteforum
Equinor ASA v/Anne-Ma Tostrup Smith, juridisk kontor
Tax Justice Norge
Tolletaten
Transparency International Norge
Unio, hovedorg. for universitets- og høyskoleutdannede
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund YS
ØKOKRIM
Økonomiforbundet