Høringssvar fra Nord universitet

Dato: 10.09.2021

Nord universitets høringsinnspill til Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning (LTP)

LTP bør videreføre overordnede mål og langsiktige prioriteringer

Nord universitet mener at de overordnede målene og langsiktige prioriteringene i LTP har fungert godt fordi de er relevante og tydelige strategiske mål for utvikling og omstilling innen områder som er viktige for nasjonen. For å bygge internasjonalt fremragende forskning og utdanning trenger sektoren rammevilkår som er forutsigbare over tid. Nord ønsker derfor at hovedtrekkene i LTP videreføres slik at vi får nødvendig langsiktighet i arbeidet med å bygge kvalitet i vår forskning og våre utdanninger.

LTP bør ha overordnet fokus på bærekraft og omstilling

Utfordringer som vi som samfunn står overfor er komplekse. Det blir stadig større knapphet på både naturbaserte, økonomiske og menneskelige ressurser som trengs for å opprettholde og videreutvikle bærekraftige samfunn. Både regionalt, nasjonalt og internasjonalt, men særlig for områder i nord, får slike forhold store konsekvenser både hva gjelder demografi, fraflytting, kompetanseutfordringer, infrastruktur, næringsgrunnlag, ulikhet i velferd og tilgang til offentlige tjenester. Konflikter om ressurser i nord krever kunnskap om internasjonale relasjoner og samfunnssikkerhet som er forankret i nordområdene.

Nord universitet mener at det er nødvendig at LTP videreutvikler fokuset på omstilling og bærekraft. Vi mener at vi kan bli bedre til å koble global kunnskapsbygging med nasjonale behov og ressurser – altså våre nasjonale fortrinn. Dette må vi gjøre i større bredde enn det vi får til i dag.

Bærekraft og omstilling bør være en overordnet prioritering i LTP.

LTP bør i større grad legge til rette for å ta hele landet i bruk i kunnskapsbygging

Det meste av støtten de deler ut til de tunge forskningsmiljøene i de store byene. Det er naturlig, siden det er der de sterkeste kunnskapsmiljøene finnes. Men det er også bekymringsfullt - siden dette tyder på at i deler av landet tilføres næringsliv, akademia, helsesektoren og samfunnslivet, for liten del av de kunnskapsressursene som er nødvendige for omstilling til det moderne bærekraftige kunnskapssamfunnet. Dette er trolig med å forklare de betydelige regionale forskjellene vi ser i innovasjons- omstillings- og konkurranseevnen. Vi er bekymret for at dette over tid kan føre til store regionale forskjeller i takten i moderniseringsprosjektet. Dette bør arbeidet med LTP håndtere. Nord registrerer at NFR ser på muligheten for en mer dristig og utprøvende tilnærming i finansieringssystemet. Det synes vi er spennende og håper at nye ordninger kan bidra til å bygge flere sterke kunnskapsmiljø som forener forskning og høyere utdanning på de stedene vi har utviklingsmuligheter og behov.

Nord registrerer at omstillingsbehovet skaper et stort behov for kunnskapspåfyll både i offentlig og privat sektor som fordrer større fleksibilitet i utdanningsløp og mer etter- og videreutdanning. Det er imidlertid til dels utfordrende å møte dette behovet innenfor de økonomiske rammene sektoren har. LTP bør derfor legge til rette for at finansieringsordningene utbedres på en slik måte at fleksibel høyere utdanning og etter- og videreutdanningsaktiviteten kan skaleres opp vesentlig.

Nord universitet mener det er viktig at LTP legger til rette for å styrke forskning og høyere utdanning i hele landet gjennom å styrke antallet fullfinansierte studieplasser og øke antallet stipendiatstillinger i de nye universitetene med regional forankring.

LTP bør legge til rette for større diversitet i akademisk sektor

De akademiske institusjonene i Norge er relativt like hverandre og økt diversitet er trolig et for lite utnyttet potensial i kvalitetsutvikling i sektoren. Styringsdialogen med sektoren bør derfor utvikles videre, og FoU-systemet bør legge bedre til rette for større grad av spesialisering.

For å kunne møte og håndtere sammensatte samfunnsutfordringer trengs brede og helhetlige kunnskapsgrunnlag. Mye av dagens forskningsmidler kanaliseres gjennom tematisk avgrensede og delvis fragmenterte satsninger og tildelinger som favoriserer bestemte temaområder og skarpere avgrensede problemstillinger. Dette gjør det vanskelig å få finansiering til forskning som gir mer helhetlige analyser på tvers av tematikk, sektorområder og policy. Nord savner større risikovillighet i forskningsfinansieringen som legger til rette for større grad av faglig eksperimentering og kreativ pilotering i tilnærming til de store samfunnsutfordringene i vår tid.

LTP må derfor legge til rette for økte muligheter for uavhengig og fri forskning og bredere satsninger som skaper grunnlag for å utvikle nye teorier, metoder og analyser av problemkompleksiteten. Dette gjør oss som samfunn bedre rustet til å møte framtidens komplekse og uforutsigbare utfordringer.

LTP kan bidra til dette også ved å tydeliggjøre betydningen av akademisk frihet og institusjonell autonomi som grunnleggende for kvalitet i, og større tillit til, forskning og høyere utdanning.

LTP bør legge bedre til rette for en styrking av forskningen i profesjonsfagene

Store samfunnsmessige endringer fordrer for eksempel profesjonsutøvere som får forskningsbasert utdanning, men profesjonsfagene har ikke vært godt nok finansiert til å utvikle forskningskultur i samme tempo som mange av disiplinfagene. LTP bør også legge til rette for at forskningen på undervisning og utdanning økes på en måte som bidrar til å dekke nye behov. Nord mener LTP bør legge bedre til rette for en styrking av mulighetene for forskning og innovasjon innenfor profesjonsfagene og andre tradisjonelt forskningssvake områder, f.eks. gjennom Forskningsrådets porteføljeplan.

LTP bør bidra til en styrking av samisk og urfolksforskning og høyere utdanning

Nordområdene ses på som rike på naturressurser, men skal disse bidra til et bærekraftig velferdssamfunn, må en også hensyn ta menneskene. Forskning på urfolks kultur og språk er viktig i denne sammenheng. Samfunnsvitenskapelig kunnskap er vel så viktig som teknologisk kunnskap om man skal realisere det grønne skiftet. LTP bør derfor legge til rette for at det voksende fagmiljøet innenfor samisk og urfolksrelatert forskning og høyere utdanning styrkes.

LTP bør tydeliggjøre forventninger til sidestilling av kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning

Nord mener at det er behov for å videreutvikle rammevilkårene for kunstnerisk utviklingsarbeid i akademia. LTP bør bidra til å klargjøre nasjonale standarder for resultat-indikatorer og kriterier for vurdering av kunstnerisk utviklingsarbeid.