Forsiden

Høringssvar fra Studenttinget på Vestlandet

Dato: 10.09.2021

Høringssvar: Langtidsplan for forskning og høyere utdanning

Studenttinget takker for muligheten til å komme med sine innspill til Kunnskapsdepartementets høring om langtidsplan for forskning og høyere utdanning.

Involvering av studenter i langtidsplanen

Gjennomgående i dokumentet mener vi at det foreligger et for lite fokus på studenters rolle inn i forskningen. Fremtidens arbeidstakere kommer fra utdanningsinstitusjonene innenfor og utenfor landegrenser. Dette forutsetter at studenter må i større grad bli anerkjent som bidragsytere i den nye langtidsplan for forskning og høyere utdanning.

Se forskning og utdanning i sammenheng

For at fremtidens kandidater skal gå ut av universiteter og høyskoler med kompetanse som er aktuell og relevant for kunnskapsbedrifter, må studenter få mye mer kjennskap til og erfaring med forskningsarbeid i studiene sine. På bakgrunn av dette er det vesentlig at aktiviteter innenfor forskning og utdanning sees i større sammenheng enn det gjør i dag. Helt konkret trenger vi at langtidsplanen setter fokus på hvordan studenter skal brukes i forskningsprosjekter og at forskningsprosjekter blir brukt i undervisningsaktiviteter.

Studenttinget ønsker at det skal være større fokus på forskning tidlig i utdanningsløpet og studenters forståelse og involvering i forskning. I løpet av studiet skal man få kunnskap om hvordan videreføre forskning inn i arbeidslivet. Dette må jobbes videre med.

Se forskning og arbeidslivsrelevans i sammenheng

Studenttinget mener at det forskningsbaserte arbeidet må ses i sammenheng med arbeidslivsrelevansen som studentene skal sitte igjen med.

I Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning står det at universitetene og høyskolene bør ha en tydelig rolle i utviklingen av lokale og regionale økosystemer for kommersialisering og næringsutvikling. Studentene kan med fordel kobles på dette arbeidet. Vi i Studenttinget ønsker en tydeligere presisering om at dette er en rolle studentene skal ha og at det bør bli prioritert av langtidsplanen. Det står videre at samarbeid med arbeids- og næringsliv i utdanningene, for eksempel gjennom praksisopphold og samarbeid om bachelor- og masteroppgaver, er viktig for å utvikle evnen til omstilling og nytenkning. Når det presiseres at bachelor- og masteroppgavene er viktige for utvikling av omstilling og nytenkning, bør det presiseres tidligere at på grunn av arbeidet studentene gjør, skal studentene ha en tydeligere rolle i utviklingen av lokale og regionale økosystemer for kommersialisering og næringsutvikling.

Studenttinget ser i dagens langtidsplan at praksis for helse- og sosialfagstudentene er spesifikt trukket ut som et tiltak for å heve kvalitet i høyere utdanning. Dette mener vi er noe som bør videreføres, men at det skal være et fokus på alle utdanningsområder. Arbeidslivsrelevansmeldingen gir oss klare signaler på hvilke tiltak som må settes i verk for at alle studenter skal utdannes med en høy grad av forståelse for samfunnsoppdragene. Praksis bør styrkes i kommunesektoren slik at studentene blir bedre rustet til arbeidslivet og får opparbeidet kompetanse til videre forskning som er relevant for yrket.

Hva vil vi videreføre

Kap 8.3 i dagens langtidsplan legger blant annet vekt på at utforming av undervisnings og læringsrom har en tydelig sammenheng med forskning, undervisning og læringsaktiviteter. Dette er et punkt som vi mener må videreføres og utdypes i langtidsplanen for å kunne gi utdanningsinstitusjonene de veiledningene de trenger for å kunne utforme undervisnings og læringsrom som har tydelig sammenheng med forskning, undervisning og læringsaktiviteter. Studenter må ha tilpassede rom der de kan få prøve og feile, få stimulert sitt engasjement, samt deres nysgjerrighet og mulighet til å øke kvaliteten på egen læring. Vi i Studenttinget ønsker under dette punket at det skal legges til rette for lavterskeltilbud på landsbasis. Ønsker her å vise til HVL sine læringslabber som et eksempel på ønskelige lavterskeltilbud.

Vennlig hilsen,

Caroline Graave Nakling
Fag- og Forskningspolitisk ansvarlig
Studenttinget på Vestlandet