Forsiden

Høringssvar fra NUPI

Dato: 10.09.2021

For NUPI er langtidsplanen for forskning av stor betydning. Vi slutter oss langt på vei til hovedtrekkene i innspillet fra FFA, og understreker betydningen av instituttsektorens rolle.

På et overordnet nivå ønsker vi at grunnfinansieringen styrkes og at Stim EU videreføres, slik at instituttsektoren kan få bedre kapasitet, forutberegnelighet og større evne til å bidra til å løse samfunnsmessige problemstillinger.

Vi vil særlig understreke at samfunnsforskning og internasjonale forhold bør få større betydning og vektlegging, også i de ulike tematiske satsingene: hav, klima, miljø og energi, offentlig sektor og tjenester, muliggjørende og industrielle teknologier, samfunnssikkerhet og samhørighet i en globalisert verden.

Disse tema er tett knyttet til samfunnsfaglige problemstillinger, og de fordrer godt samspill mellom ulike disipliner og forskningstradisjoner, herunder samfunnsfag og spesielt forståelse av internasjonale politiske forhold.

Samfunnsvitenskap og studiet av internasjonale relasjoner, konflikter og samarbeid, bør derfor ha en tydelig plass og ramme innenfor alle de ulike tematiske satsingene.

Tematikken innen «samfunnssikkerhet og samhørighet i en globalisert verden» må ikke være for smal.

Vi lever i en historisk overgangstid i internasjonal politikk der økonomisk, teknologisk, og militærmakt forflyttes fra «vesten» til «resten», spesielt til Asia og Kina.

Denne overgangen har svært store konsekvenser for politikk, økonomi, arbeidsdeling, konkurransekraft, men også for politisk regulering, internasjonalt spenningsnivå og konfliktmønster, så vel som globale avhengigheter og betingelser for nasjonal styring. Det vil også ha stor betydning for det multilaterale systemets innretting og virkemåte, og for dynamikken i internasjonal politikk og evne til å løse globale og lokale utfordringer. Samtidig kan store demografiske endringer og endringer i styresett ha stor betydning for global utvikling.

Langtidsplanen for forskning må ta hensyn til disse dype endringene. Ikke minst, siden disse endringene har særlig stor betydning for alle sider av norsk samfunnsutvikling. Norge er en liten stat som er avhengig av en internasjonal rettsbasert politisk orden og med veletablerte allianser og politiske strukturer og samarbeidsånd. Norge er også en betydelig bidragsyter til internasjonal bistand og utvikling har også gjennom Statens pensjonsfond utland erstattet oljeprisrisiko med risiko knyttet til svingninger i globale finansmarkeder.

Omtalen av den brede tematikken som egentlig faller inn under overskriften "Samfunnssikkerhet og samhørighet i en globalisert verden" er i dagens LTP for smal. Vi mener den er for mye fokusert mot nasjonal «samfunnssikkerhet» og «samfunnsberedskap» i en snever forstand. Dette er naturligvis viktige emner, men det er ingenlunde dekkende for behovet for å bedre forstå dynamikken og endringer knyttet til internasjonalt samarbeid, sikkerhet eller samhørighet. Den neste LTP bør derfor gi rom for en bredere forståelse av endringer i internasjonal politikk og økonomi, og de virkninger det har for sikkerhet, samhørighet, samarbeid og konflikt, og evnen til å løse globale felleskapsutfordringer.