Forsiden

Høringssvar fra Validé

Dato: 10.09.2021

Vi takker for invitasjon til å delta i høring om langtidsplan for forskning og høyere utdanning, 2023-2032.

- Vi oppfordrer til å synliggjøre satsingen på innovasjon og næringsutvikling også i navnet. Forslag til navn: Langtidsplan for forskning, innovasjon og høyere utdanning.

- Det bør komme tyeligere frem incentiver for innovasjon og kommersialisering. 1) akademiske meritterende incentiver og 2) økonomiske incentiver for institusjon og forsker/forskergrupper.

- Teknologioverføringsrollen (TTO) bør tydeliggjøres og sikres langsiktig økonomisk finansiering. Det kan gjøres gjennom et eget TTO-program som sikrer og utvikler IP-mandatet TTOene har fra offentlig forskning. Dette vil øke farten og utviklingen i kommersialisering av forskningsresultater. Alle forskningsmijø bør ha og/eller være tilknyttet et miljø med spisskompetanse innen teknologioverføring.

- Tidligfase investeringskapital bør sikres og økes. Utvikling bør skje gjennom god samhandling mellom virkemidler fra Forskningsrådet, SIVA og Innovasjon Norge, herunder TTO, inkubator, klynger mm.

Innovasjonsselskapet Validé er teknologioverføringskontor (TTO) for Universitetet i Stavanger (UiS) og fem andre forskningsinstitusjoner i regionen vår. Validé TTO sitt samfunnsoppdrag er å bidra til å utvikle nye produkter og tjenester basert på forskning. Vi har også inkubator, klynge og investeringsvirksomhet og jobber tett med offentlig og privat næringsliv.

Verden trenger nye, bærekraftige løsninger, og forskning er nøkkelen til denne utviklingen. Det trengs kunnskap og nye løsninger innen de fleste områdene, men vil spesielt fremheve viktigheten av satsing for å skape grobunn for kunnskapsintensive arbeidsplasser innen energi, helse og smart teknologi.

Vennlig hilsen - Validé (tidligere Prekubator TTO)