Høringssvar fra Helsedirektoratet

Dato: 09.09.2021

Innspill fra Helsedirektoratet til neste langtidsplan for forskning og høyere utdanning

7. september 2021

(21/15616-2)

Det vises til brev fra Forskning- og høyere utdanningsministeren (deres ref 21/2786) om innspill til neste langtidsplan for forskning og høyere utdanning. Statsråden ber om at innspillene struktureres som kortfattede svar på ett eller flere av 9 spørsmål innen 10. september 2021.

Til spørsmålet "Hvilke endringer i samfunnet (eller i bestemte sektorer) gir behov for endringer eller forsterket innsats innenfor forskning og høyere utdanning i årene som kommer?" ønsker Helsedirektoratet å spille inn krav til tverrfaglig kompetanse tilknyttet utdanningsløpene med innhold om IT og digitalisering. Mer konkret tilknyttet 3 utdanningsløp.

· Digital kompetanse er viktig innen alle helsefagutdanningene.

· Det er viktig med sektorforståelse for IT arkitekter og teknologer som jobber med løsninger for helsesektoren – særlig innretning mot jobber der premisser for infrastruktur og strategiske valg legges. Kunnskap om helsesektorene bør således være læringsmål innen IT utdanninger.

· Utdanninger innrettet mot beslutningstagere og ledere i helsetjenesten bør også inneholde kompetanseområder om de spesielle utfordringer digitalisering har i helsesektoren.

Målet med tverrfaglig kompetanse innen digitalisering og sektorforståelse i utdanningsløpene er ikke dobbel spisskompetanse, men kan være innrettet mot kommunikasjon og forståelse for spesielle utfordringer.

Til spørsmålet " Hva bør videreføres og hva bør endres ved prioriteringene i gjeldende langtidsplan?"

Kapittel 4 i St.m. 4 omhandler klima, miljø og miljøvennlig energi. Utdanninger og forskning tilknyttet helsesektorens behov bør i større grad prioritere problemstillinger omtalt i kap. 4. Dette fordi aktørene i helsesektoren må ha et bevisst forhold til sektorens negative klima- og miljøpåvirkning og være tydelig i sitt ansvar både i innkjøpssammenheng, byggeprosjekter, oppvarming og energibruk, og ellers i all ordinær drift og pasientbehandling.

Helsedirektoratet

Postboks 220 Skøyen

0213 Oslo

Besøksadresse: Vitaminveien 4, 0485 Oslo

www.helsedir.no