Høringssvar fra Gjøvik kommune

Dato: 02.09.2021

Gjøvik kommunes formannskap avgir følgende høringsinnspill - ref. vedlagt formannskapssak 186/01.09.2021:

Gjøvik kommune slutter seg i utgangspunktet til de vurderinger og det høringssvar som ligger i saksframlegget til fylkesutvalget i Innlandet fylkeskommune, til møtet 07.09.

Gjøvik kommune ber om at følgende innspill og påpekninger tas med i det videre planarbeidet:

  • NTNU i Gjøvik er i dag det eneste universitetet lokalisert i Innlandet. Og står for den klart største forkningsaktiviteten mellom Oslo og Trondheim. Det er viktig at Regjeringen legger til rette for en forsknings- og utdanningsvirksomhet som gjør at NTNU i Gjøvik blir sett på og blir benyttet som en ressurs for utviklingsarbeid i hele Innlandet - som nasjonal kunnskapskilde for innovasjon og felles håndtering av de utfordringer vi står overfor.
  • Innenfor Gjøvikregionen ligger det nasjonalt unike muligheter for økt forsknings-, innovasjons- og bærekraftig utviklings- og vareproduksjonssamarbeid mellom næringsliv, akademia og offentlige og private aktører. Raufossindustrien og NTNU i Gjøvik har allerede et samarbeid. Dette kan forstrekes og videreutvikles gjennom ytterligere tilrettelegging av rammevilkår og finansieringsmuligheter.
  • Campus Gjøvik må sikres ressurser, bygg og utstyr som gjør at NTNU i Gjøvik og Fagskolen Innlandet kan utvide sine fag- og studietilbud. Gjennom målrettet campusplanlegging og -utvikling vil området og virksomheten der kunne bli en integrert del av byutviklingen i Gjøvik, sentralt plassert i kompetanseaksen Moelv-Gjøvik-Raufoss.
  • I Gjøvik ligger det spennende muligheter og synergieffekter i samhandling mellom NTNU i Gjøvik og videre utvikling og utbygging av Mustad Næringspark. Med mulighet for sambruk av eksisterende bygg og nye bygg til forskning og kompetansebygging - for mange av de nasjonale utfordringer og forpliktelser som langtidsplanen skal legge rammen for bærekraftig håndtering av.
  • Det er forutsatt etablering av nytt Mjøssykehus på Moelv. For dette, og andre sykehus i Innlandet, bør det åpnes for igangsetting av medisinutdanning ved NTNU i Gjøvik. De som utdannes her vil være en attraktiv ressurs for Sykehus Innlandet. Føringene i langtidsplanen må sikre at denne, og annen etterspurt kompetanse og utdanning ved universitetet i Gjøvik, kan bli - og blir - benyttet innenfor sykehusene i Innlandet. Det er ikke framtidsrettet at Universitetet i Oslo fortsatt skal sitte med enerett til å utdanne medisinere i samhandling med Sykehus Innlandet - og beslaglegge nødvendige praksisplasser innenfor medisinutdanningen. Tilhørende forskningsvirksomhet rundt helsetjenester og bruk av velferdsteknologi ved NTNU i Gjøvik forsterker betydningen av dette utdannings- og kompetansespredningstiltaket.

Vedlegg