Forsiden

Høringssvar fra PolyNorge

Dato: 10.09.2021

PolyNorge vil gjerne bruke anledningen til å spille inn svar på spørsmål 1 og 7.

PolyNorge skal jobbe for for alle menneskers rett til å leve i de forholdsformer de selv ønsker, så lenge disse er basert på informert samtykke og likeverd. Vi er en interesseorganisasjon for mennesker som identifiserer seg som poly i Norge.

1. Hvilke endringer i samfunnet (eller i bestemte sektorer) gir behov for endringer eller forsterket innsats innenfor forskning og høyere utdanning i årene som kommer?

Familielivet er i den største endringen som har skjedd siden den industrielle revolusjon. På noen måter er familieformer som storfamilier økende i popularitet i tillegg til innslag grunnet mennesker fra andre kulturer som for korterer eller lengre tidsrom bosetter seg i Norge.

Regnbuefamilier begynner å bli et kjent begrep. Bonusfamilier har vi allerede mange av, nesten 30% i følge NOU 2020:14. Polyfamilier er det mye som tyder på at det er flere av, men her finnes ingen norske tall og ingen offentlig samtale. Tall fra utlandet varierer fra 8% til 40% avhengig av om land og om en ser på faktisk situasjon eller respondentenes interesse for den type familie.

Nettopp mangelen på norske tall er viktig å gripe fatt i ved vurdering av forskning, og videre satsing på oppdatert pensum i fag der familielivet er viktig, som terapeuter og saksbehandlere i helse- og sosial.

7. Hvis det skal utvikles virkemidler for samfunnsoppdrag/"missions" i Norge, hvordan bør de være innrettet, og på hvilke områder er samfunnsoppdrag særlig aktuelt?

Polynorge mener som nevnt at familiepolitikk og familiefeltet både med mer mangfoldige familier, flere voksenpersoner i mer komplekse roller mens det offentlige og omgivelsene i stor grad har stått stille gir grunnlag for å opprette et eget samfunnsoppdrag.

Oppdraget burde både se på hvordan en sikrer retten til å velge annerledes, hvordan hatytringer og negativ sosial kontroll kan motvirkes og hvordan forskning og høyere utdanning kan bidra på forskjellige felt.

Vedlegg