Forsiden

Høringssvar fra NTNU Technology Transfer AS

Dato: 09.09.2021

Innspill til neste langtidsplan for forskning og høyere utdanning

NTNU Technology Transfer AS (NTNU TTO) er et heleid datterselskap av Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) og Helse Midt-Norge (HMN) med ansvar for forvaltning av ny kunnskap, immaterielle verdier (IP), teknologioverføring, lisensiering og kommersialisering. Vi ønsker å takke for muligheten til å uttale oss om neste langtidsplan for forskning og høyere utdanning.

NTNU TTO en sentral aktør i arbeidet for å gjøre gode ideer og ny teknologi tilgjengelig for nytt og eksisterende næringsliv basert på aktiviteten ved NTNU og HMN. Vi utfyller forskningsmiljøene med unik kompetanse og har et ansvar for bærekraftig forvaltning av immaterielle verdier. Vår rolle er å ta nytten ut av offentlig finansiert forskning gjennom slik forvaltning blant annet gjennom kommersialisering. Denne funksjonen er i liten grad nevnt i langtidsplanen for forskning og høyere utdanning. Det er nødvendig å redusere barrierene for kunnskaps- og teknologioverføring hvis målet om at offentlig finansiert forskning innenfor konkrete satsningsområder skal være kilden til ny konkurransekraft, dette kan og skal NTNU TTO bidra til.

Det er veletablert at radikale oppfinnelser og innovasjoner oppstår i et samspill mellom akademia, myndigheter og næringsliv. Kunnskapsoverføringen i dette rommet, også kalt økosystem for innovasjon, skjer på mange plan og i nettverk mellom aktørene og mennesker fra marked, myndigheter og akademia. NTNU TTO har i samspill med fagmiljøene på NTNU og HMN en sentral og avgjørende rolle i verdikjeden fra kunnskapsutvikling til marked. Gjennom NTNU TTO blir tidligstadieideer vurdert, beskyttet og forvaltet slik at industrien kan ta disse i bruk. På dette tidspunktet er det få næringslivsaktører som vil ta risiko for videreutvikling, selv om det er stort potensiale i enkelte av ideene. Tilgjengeliggjøring av immaterielle verdier er derfor strategisk og sentralt for å ivareta forskningsinstitusjonens og samfunnets interesser og vil bidra til langsiktig verdiskaping gjennom styrket konkurransekraft og innovasjonsevne i tillegg til å bidra til å løse nasjonale og globale samfunnsutfordringer.

Vi mener en langsiktig finansiering av dette arbeidet bør beskrives i langtidsplanen, men hvor hver enkelt forskningsinstitusjon må ha autonomi til å velge hensiktsmessig organisering, utvikling og integrering av egen TTO-funksjon og samarbeide med andre TTOer der de finner det hensiktsmessig.

NTNU TTO mener også det i langtidsplanen er behov for å tydeliggjøre institusjonenes mandat knyttet til innovasjon, teknologioverføring og kommersialisering, herunder målsette og belønne. Hensikten er å styrke idetilfanget gjennom at det blir mer attraktivt å jobbe med kommersialisering slik at forskerne og ansatte prioriterer arbeidet. Eksempler på slike tiltak kan være:

a) Økt innsats for bruk av frikjøpsavtaler for å tillate forskere i å jobbe med kommersielt rettet forskning.

b) Forsterke arbeidet med å presisere vurderingskriteriene for vitenskapelig ansatte i tråd med DORA-erklæringen, hvor denne endringen da må ta høyde også for kommersiell aktivitet.

c) Satsningen på innovasjon bør som en konsekvens også målsettes og belønnes. Her vil det være avgjørende at målene blir satt opp på en slik måte at de fremmer (samarbeids)kultur for innovasjon og kommersialisering ut fra forskning i Norge fremover. Ansvar for innhenting og kvalitetssikring av data bør legges til en dertil egnet nasjonal forvaltningsenhet, som f.eks. NSD, DIKU eller SSB.

Med vennlig hilsen,

NTNU Technology Transfer AS

Stein Eggan